Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов изпрати до главния инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) искане за предоставяне на копие от цялата документация за всички извършени спрямо него проверки, съобщиха от ВКС.

За две от приключилите проверки срещу него е поискал да му бъдат предоставени изготвените от ИВСС документи, но е получил откази.

Предишният ден, 12 януари 2021 г., в отговор на запитване от Инспектората на ВСС той даде съгласието си да бъдат предоставени в пълен обем поисканите от заявител по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) копия от документи, свързани с извършените от ИВСС проверки срещу председателя на ВКС.

Мотивът му е, че има надделяващ обществен интерес и гражданите искат да се запознаят с делата.

В подкрепа на правото на обществото да знае какво прави ИВСС Лозан Панов подчертава, че съдебната практика по отношение на информацията, която се получава, създава и съхранява по повод на извършвани от Инспектората проверки за почтеност и конфликт на интереси и за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, и проверки, свързани с нарушаване на независимостта на магистратите, винаги е налице надделяващ обществен интерес.

Председателят на ВКС цитира писмото на главния инспектор Теодора Точкова, изпратено до Пленума на ВСС. То е по повод на искането да бъде изслушана във връзка със статията "Замитане под килима" относно скриване на информация по скандала "ЦУМ-гейт"

Писмото на Точково гласи: "От друга страна следва да се има предвид, че същността на извършваните от Инспектората проверки по реда на глава девета, раздел 16 ЗСВ е специфична и с информацията от тях следва да се борави изключително внимателно, защото сама по себе си може да дискредитира и да накърни правата и репутацията на проверявания магистрат."

Панов напомня, че при започването на всички проверки от Инспектората на ВСС срещу него обществото е било информирано изключително подробно, с изобилие от детайли и с лични предварителни оценки, включително и от главния инспектор.

Според Панов това категорично опровергава тезата за загриженост по отношение на доверието на обществото към съдебната власт и относно правата и репутацията на проверявания магистрат.

"Логичната и адекватна реакция при приключването на тези проверки е обществото да бъде запознато с финалния акт на ИВСС по всяка от тях, с извършените действия от страна на Инспектората, с доклада и с протокола от заседанието, на което е обсъждан. Начинът, по който Инспекторатът запазва пълно мълчание при финализирането на тези проверки, противоречи на твърдението Ви, че го правите, за да не се дискредитира проверяваният магистрат и да не се накърняват правата му.".

Пълният текст на писмото е публикуван в сайта на Върховния касационен съд.