През 2017 г. в Националната следствена служба - НСлС са разследвани общо 246 досъдебни производства. За годината е приключено разследването по 126 производства, от които с мнение за съд - 23, с мнение за прекратяване - 65, с мнение за спиране - 37 и 1 - изпратено за трансфер на наказателното производство.

Следствените поръчки /молби за правна помощ/, по които службата е работила през миналата година са 162. През 2017 г. средномесечно в НСлС са работили 70 следователи и така средната натовареност на един следовател за годината е: разследвани досъдебни производства и следствени поръчки - 5,83; приключени досъдебни производства и следствени поръчки - 3,77; предадени с мнение за съд досъдебни производства - 0,33.

За да се осигури натоварване, съответно на квалификацията и опита на следователите в НСлС и за да се преодолее тенденцията към намаляване на обема на разследваните дела /398 за 2015 г., 312 за 2016 г., 246 за 2017 г./, на 8 януари 2018 г. главният прокурор Сотир Цацаров издава заповед, с която се въвежда ред за възлагане на досъдебни производства за разследване на следователи от НСлС.

Извън случаите в НПК, касаещи задължителна компетентност на НСлС, предложения за такова възлагане на дела на службата могат да правят заместниците на главния прокурор /включително директорът на службата/, административните ръководители на прокуратури и наблюдаващите прокурори. Основен критерий е наличието на фактическа и правна сложност на предлаганите дела. При тези предпоставки, главният прокурор със свое постановление възлага досъдебното производство за разследване на следовател от националната служба.

По този ред от началото на 2018 г. до настоящия момент на НСлС са възложени нови 102 дела, всички по предложение на административни ръководители на прокуратури и на наблюдаващи прокурори. Отправянето на такива предложения и възлагането след преценка за особена сложност на досъдебните производства, която да обоснове работа по тях именно в НСлС, продължават.