Няма конфликт на интереси по отношение на президента Румен Радев и е прекратено производството по сигнал срещу него, установи КПКОНПИ в свое решение.

По същество, твърденията в сигнала са, че са налице съмнения за конфликт на интереси и облагодетелстване чрез служебно положение на Румен Радев в качеството му на командир на ВВС във връзка с назначаване на Десислава Ганчева (в момента Радева) на два щата, въпреки че втория такъв - пиар на ВВС по правилник трябва да се заема от военизирано, а не от цивилно лице, каквато е тя. ВВС е плащало наем на жилище, което тя обитава, в което е живял с нея и самият Радев. Радев е закупил жилище през 2010 г. от 143 кв. м. за 168 хил. лв., което е под пазарните цени на имотите за периода в района. През 2005 г. е закупено ведомствено жилище от Министерство на отбраната и едновременно с това, неправомерно е ползвано под наем второ ведомствено жилище. Апартаментът е продаден през 2007 г.

Образуване на производството за установяване на конфликт на интереси в срок до три години от евентуалното извършване на нарушението, съставляващо конфликт на интереси е процесуалноправна предпоставка за провеждане на производството пред Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, за която тя следи служебно.

Изтичането на тригодишен давностен срок се явява процесуална пречка за разглеждане на постъпилия сигнал и е основание за прекратяване на производството за конфликт на интереси по отношение на Румен Радев в качеството му на командир на Военновъздушните сили, за периода от 30.06.2014 г. - 10.08.2016 г.

В хода на производството не се установява Радев да се намира в условията на свързаност по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗПУКИ /отм./, в проверявания период. От събраните по преписката доказателства не се установява Радев и Радева да са живяли на един и същ адрес и да имат общи деца за проверявания период. Поради изложеното Комисията приема, че не е налице свързаност между тях преди датата на сключване на гражданския брак.

Към момента на сключване на договори за наем - 2000г., 2005г., 2006г. няма правна норма, която може да бъде приложена, предвид факта, че ЗПУКИ (отм.) влиза в сила на 01.01.2009г. Съгласно императивните разпоредби на чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове, разпоредбите на закона нямат обратно действие, освен по изключение, с изрична разпоредба. В ЗПУКИ (отм.) няма предвидена такава разпоредба, т.е. същият намира приложение по отношение на факти и обстоятелства, настъпили след 01.01.2009г.

Освен това твърденията в сигнала касаят правни действия - сключване на договори за наем и договор за покупко-продажба на недвижими имоти, извършени от Радев в качеството му на физическо лице, участник в гражданскоправния оборот, а не като лице, заемащо публична длъжност.

КПКОНПИ не установява конфликт на интереси по отношение на Румен Радев, лице, заемало публична длъжност по смисъла на чл. 3, т. 18 от ЗПУКИ (отм.), във връзка с подписване на 10.05.2016г. Заповед № РД-397 от 11.05.2016 г. и на 28.04.2016г. Заповед № РД-376 от 03.05.2016 г. поради липса на частен интерес, негов или на свързано с него лице по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗПУКИ (отм.). Комисията прекратява производството по сигнал с рег. № ЦУ01/С-252/09.04.2019 г. против Радев, в останалата му част.