Намалява възрастта на извършителите на противообществени прояви в Стара Загора, според данните от анализа на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Стара Загора, съобщиха от общината.

Най-много са делата за кражби, включително и стоки и пари от хранителни магазини и търговски обекти. Има кражби на голяма сума пари от каса на аптека, извършени предимно от малолетни лица с нисък социален статус от ромския квартал. Значително е увеличен броят на делата за извършените повреди на имущество, най-вече на чупене на стъкла на училищни сгради. Запазва се броят на делата за прояви на агресия и насилие.

Крадци задигнаха новозасадени елхички в Стара Загора

Крадци задигнаха новозасадени елхички в Стара Загора

Кражбата е била осъществена през изминалата нощ

През 2020 г. са решени 168 възпитателни дела, по постъпили 144 сигнала. 74 деяния са извършени от малолетни и 94 от непълнолетни деца. От общината сравняват данните през 2019 г. те са били съответно 43 от малолетни и 80 от непълнолетни.

Освен спада на възрастта, на която младежите започват с противообществени прояви, се запазва и тенденцията за по-голям брой дела на непълнолетни. Повечето от тях са момчета -двойно е нараснал броят на делата на малолетните момчета. Това се дължи на множество деяния, извършени за кратък период от време, от едни и същи лица. Повечето от тях са малолетни. Родителите им са с неосъзната родителска отговорност и нисък потенциал за възпитание и контрол, описват от общината.

77 от младежите (70 %) са спрели след първото възпитателно дело. Останалите 32-ма (30%) имат от 2 до 7 възпитателни дела. 15 от извършилите втора и трета противообществена проява, след поставянето под възпитателен надзор отново са нарушили правилата.

Различни са причините - липса на ресурс у детето и семейството, влияние на криминогенни фактори, липса на ценностни модели и чувство за безнаказаност.

Някои от децата са настанени във Възпитателно училище-интернат (ВУИ) след решение на Районен съд Стара Загора. През 2020 г. в интернат са били 10 младежи - 1 непълнолетно момиче, 4 малолетни и 5 непълнолетни момчета.

Обществените възпитатели са общували чрез месинджър, вайбър, телефон и други форми общо 1040 срещи с деца и 674 с техните родители, 398 работни срещи за обсъждане на казуси. За ранна превенция в училищата са реализирани присъствено 23 беседи в часове на класа; извършени са 6 проверки за 3 сигнала; изготвени са 54 карти за оценка на риска от повторно деяние на малолетни и непълнолетни.

Общинската инициатива предлага на училищата програма, включваща 90 теми, подготвени от обществените възпитатели, предназначена за 3 целеви групи - ученици, родители и учители.

Ще продължи и традиционната лятната програма, както и превантивната работа с родители.