Върховна административна прокуратура (ВАП) е открива разпоредби, приети от общински съвети в страната, с които на гражданите се събират допълнителни такси за дейности, без да има законова обосновка за това, както и подзаконови актове, които противоречат на основние.

В проверката си ВАП е установила такива нарушения в общини Столична, Варна, Бургас, Ямбол, Търговище, Сливен, Перник, Силистра, Добрич, Свищов, Кюстендил, Свиленград, Дупница, Севлиево, Смолян, Троян, Сандански, Поморие, Балчик, Козлодуй и др.

От прокуратурата посочват като примери разпоредби, с които за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно-квартални пространства освен разрешение за строеж, се изисква нарочно (допълнително) разрешение, за чието издаване се събира отделна такса. Такива решения на общинските съвети не намират основание в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), както и в Закона за устройство на територията (ЗУТ). От ВАП посочват, че общинските съвети по този начин въвеждат ново бреме и то без да имат правомощията за това.

Като пример за друго открито нарушение от ВАП посочват разпоредби от общинските наредби, в които се въвежда по-кратък срок за подаване на декларации за освобождаване от заплащане на таксата за извозване на битови отпадъци поради неизползване на имота. Така се създават предпоставки за неоснователно обременяване на гражданите с финансова тежест, посочват от ВАП.

Има и общински съвети, които са въвели допълнително условие за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване, като тази възможност е предвидена само за имоти, недекларирани за основно жилище. Подобно изискване в Закона за местните данъци и такси отсъства.

Определяни са и такси, както за обработка и отразяване на чуждестранни съдебни решения, така и за съставянето на актове за гражданско състояние на български граждани, които вече имат актове, съставени в чужбина. В ЗМДТ и Закона за гражданската регистрация (ЗГР) изрично е предвидено, че посочените дейности не подлежат на таксуване.

От ВАП обобщават, че към настоящия момент са установени 95 наредби, чиито разпоредби противоречат на нормативни актове от по-висок ранг - на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), Закона за нормативните актове (ЗНА) и др.

Подадени са 15 протеста до административните съдилища, като към настоящия момент 3 от тях са уважени на първа инстанция.

Проверката на ВАП продължава.