Различното тълкуване на закона е в основата на оправдателните присъди. Това е изводът от тематична проверка на Инспектората към ВСС за причините за постановяване на оправдателни присъди, съобщиха от ИВСС.

От Инспектората не са установили оправдателна присъда, постановена поради пропуски и процесуална пасивност на прокурора в съдебната фаза или неподаване на съответен протест.

Противоречива съдебна практика, промяна на доминиращата практика или други обстоятелства, свързани с тълкуването на закона, които не компрометират тезата на прокурора, внесъл обвинителния акт или поддържал обвинението - това са най-честите причини, посочени в проверката.

Проверката бе постановена от главния инспектор Теодора Точкова. Обхванатият период е дейността на прокуратурите през 2014 и 2015 г., включени в годишната планова програма на Инспектората за 2016 година. Комплексни планови проверки са извършени в 9 окръжни, 3 военно-окръжни и 17 районни прокуратури.

През 2014 и 2015 г. са постановени общо 259 оправдателни присъди по обвинителни актове на проверените прокуратури - малко над 2% от всички постановени 11 276 присъди на съдилищата през тези две години.

При повече от половината оправдателни присъди /140/ причината е противоречива съдебна практика, промяна на доминиращата практика или други обстоятелства, свързани с тълкуването на закона, които не компрометират тезата на прокурора, внесъл обвинителния акт или поддържал обвинението. Това се отнася за различно разбиране на разпоредби на Наказателния кодекс /НК/ и на различна преценка на доказателствата от страна на съда и на прокурора.

Различия има при прилагане на малозначителност на деянието. Противоречива е съдебната практика по въпроса дали отпадъкът от тютюна, т.нар. "пул", е акцизна стока или не при продажба или държане на акцизни стоки без бандерол, когато такъв се изисква по закон.

Следващата най-често срещана причина за постановяване на оправдателни присъди е събиране на нови доказателства в съдебната фаза, които не са установени на досъдебното производство. 46 от оправдателните присъди за 2014 и 2015 г. се дължат на тази причина.

Това става при нова експертиза, чийто резултати довеждат до изменение на обвинението в съдебната фаза или промяна на свидетелските показания в съдебната фаза. Има и други причини, които не са грешки и слабости в работата на конкретните прокурори. По едно дело е оправдан подсъдим, прокарал фалшива банкнота от 10 лева, след промяна на свидетелски показания.

Другите две причини за постановяване на оправдателни присъди са пропуски, грешки или пасивност при събиране на доказателствата в хода на досъдебното производство. Има 32 оправдателни присъди през 2014 и 2015 г. и неправилно квалифициране на деянието с обвинителния акт 33 оправдателни присъди през този период.

Поначало двете причини са свързани, тъй като наличието на грешки и пропуски в събирането на доказателствата в хода на досъдебното производство в повечето случаи води до неправилно квалифициране на деянието с обвинителния акт.

Има оправдани подсъдими заради недоказано авторство на деянието - заради пропуски при събирането на доказателства в досъдебното производство или поради допуснати в тази фаза съществени нарушения на процесуалните правила - например при проведено разпознаване, заради които допуснати нарушения съдът е изключил протокола за това процесуално-следствено действие от доказателствата по делото.

Според доклада на Инспектората, намаляването на оправдателните присъди поради различното тълкувание, е непосредствена цел в работата на проверените прокуратури. Положително се оценяват усилията на административните им ръководители за преодоляване на слабата активност на разследващите органи при събиране на доказателствата. В преобладаващата част от проверените прокуратури има ефективно ръководство и надзор на наблюдаващия прокурор върху разследването, но има и отделни случаи, при които те не се осъществяват своевременно и ефективно.

От Инспектората препоръчват по-висока квалификацията на разследващите органи и по-голяма отговорност от тях в процеса на разследване. Нужно е също да продължат действията за поддържане на високо професионално ниво на прокурорите и усилията за хармонизиране на практиката по приложение на закона между съдилищата и прокуратурите, както и между различните инстанционни нива на прокуратурите.

От Инспектората препоръчват непрекъснато повишаване на квалификацията на прокурорите, както и съвместни семинари и обучения на прокурори и разследващи полицаи.

Актът за резултатите от извършената тематична проверка "Оправдателни присъди - причини" може да се прочете на интернет страницата на Инспектората към ВСС - http://www.inspectoratvss.bg/bg/acts/.