Новият главен секретар на ВСС Тихомир Димитров встъпи в длъжност. Той бе назначен с решение на Пленума на ВСС.

Димитров има над 20 години професионален опит в областта на правото и държавното управление, като повече от 10 години е заемал висши длъжности в държавната администрация. Бил е главен секретар на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на Министерството на инвестиционното проектиране и в Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието

Новоизбраният член на ВСС Евгени Иванов встъпи в длъжност

Новоизбраният член на ВСС Евгени Иванов встъпи в длъжност

Бил е военен следовател и прокурор

Главният секретар на Висшия съдебен съвет осъществява административното ръководство на администрацията, подготовката на заседанията на Пленума на ВСС и Колегиите, и изпълнението на техните актове. Като работодател на служителите от администрацията, ръководи, координира и контролира функционирането на администрацията на ВСС.

Главният секретар може да изисква от органите на съдебната власт, от централните и териториалните органи на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление, както и от други органи и организации информация и материали, необходими за осъществяване на правомощията на ВСС.

Той участва в срещи и комисии с представители на други органи или организации, както и осъществява контакти с представители на органите на съдебната власт, законодателната власт, централните и териториалните органи на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление, международни органи и организации, както и с граждани.