От Върховния административен съд (ВАС) питат Съда на ЕС по процедурата за възлагане на обществената поръчка за личните документи, съобщиха от ВАС.

Преюдициалното запитване до Съда на Европейския съюз е по спор, възникнал при възлагане на обществената поръчка за избор на изпълнител за издаване на новите лични документи.

Административно дело е образувано по жалба на "Веридос ГмбХ" - един от двамата немски икономически оператори, участвали във възлагателната процедура, насочена срещу решение на Комисия за защита на конкуренцията. В него комисията е оставила като неоснователна жалбата на участника срещу решението на заместник-министъра на вътрешните работи за обявяване на класирането и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет "Проектиране, изграждане и управление на система за издаване на български лични документи поколение 2019".

Един от основните въпроси по спора е свързан с прилагането на чл.72, ал.1 от Закон за обществените поръчки. В разпоредбата, националният законодател е обвързал преценката за необичайна благоприятност на предложението на участник, свързано с цена или разходи, подлежащо на оценяване, с точно определения параметър "20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка". По този начин законът по подразбиране изисква наличие на минимум три оферти, доколкото преценката на едно предложение се прави на база осреднената стойност на поне две други предложения. При наличието само на две предложения в спорния случай, разпоредбата не е приложена.

Същевременно европейското законодателство в областта на възлагането на обществените поръчки задължава възлагащите органи да изискват от икономическите оператори да обяснят предложената в офертата цена или разходи, когато те изглеждат необичайно ниски спрямо строителството, доставката или услугите. Задължението им не е обвързано с броя на участниците и определяне на средна стойност на предложенията, с която те да се сравняват. Това се приема в практиката на Съда на ЕС, като гаранция за спазване основните принципи на съюза за свободна конкуренция.

От ВАС питат Съда на ЕС пет въпроса - дали трябва да има проверка от възложителя за оферта с необичано ниска стойност, дали проверката на оферти с дъмпингова цена трябва да се проверяват само за дадена фирма. Другите им три въпроса са:

  1. Приложимо ли е подобно изискване по отношение на възложителя, когато постъпилите офертите в процедурата по възлагане на обществена поръчка са само две?
  2. Следва ли разпоредбата на чл. 47 от Хартата за основните права на европейския съюз да се тълкува в смисъл, че преценката на възложителя за липса на съмнение относно наличието на необичайно ниска оферта, респ. неговата увереност в наличието на сериозна оферта по отношение на класираният на първо място участник, подлежи на съдебен контрол?
  3. При положителен отговор на предходния въпрос, следва ли разпоредбата на чл. 47 от Хартата за основните права на европейския съюз да се тълкува в смисъл, че възложителят в процедура по обществена поръчка, който не е осъществил проверка за наличието на оферта с необичайно ниска цена, е длъжен да обоснове и мотивира липсата на съмнение за наличието на оферта с нобичайно ниска цена, т.е. наличието на сериозна оферта, по отношение на класираната на първо място оферта.

От ВАС очакват отговори на тези въпроси, за да могат да решат възникналия спор.