Павилионът на бул. "Иван Гешов" е регистриран за първи път в Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) София-град през 2016 година, а през 2018 е извършена нова регистрация, поради промяна в предлаганите групи храни, съобщават от БАБХ. 

Съгласно Закона за храните, действащ към датата на първоначалната и на пререгистрацията на обекта, изискуемите от ОДБХ документи от всеки бизнес оператор, търгуващ с храни, са заявление по образец, в което се посочват име и адрес на лицето, съответно седалище, адрес на управление и код по БУЛСТАТ/ЕИК за лицата, регистрирани в Република България, а за лицата, регистрирани в друга държава - членка на Европейския съюз, или страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - друг идентификационен код или номер, както и адрес на обекта. Към заявлението се прилага списък на групите храни или ястия, които ще се произвеждат или продават в обекта.

Операторът е спазил тази процедура.

Документът в Столична община за павилионите на Гешов: тип "билет за баня", подписан със запетайка

Документът в Столична община за павилионите на Гешов: тип "билет за баня", подписан със запетайка

Последната проверка на шахтата е била в края на 2020 година

Поставянето на преместваеми обекти се извършва по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и не е в компетенциите на БАБХ.

Включването на обектите към електроснабдителната и водоснабдителната мрежи също не е от компетенциите на БАБХ.

Всяко твърдение, че БАБХ е компетентен орган по отношение на поставянето, статута и урегулирането на обекти по ЗУТ е несъстоятелно и води до заключение, че изреклият ги не познава законите в Република България, уточняват от Агенцията. 

Фандъкова пита как ЧЕЗ подават ток на незаконни обекти

Фандъкова пита как ЧЕЗ подават ток на незаконни обекти

Нито един от павилионите няма документ за въвеждане в експлоатация