Членовете на Пленума на ВКС не са съгласни с предложението за промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ), свързани с т. нар. кариерни бонуси за членовете на ВСС, съобщиха от Върховния касационен съд. Промените не са предложени за обсъждане в магистратската общност.

"Категорично и единодушно съдиите от Върховния касационен съд на Република България възразяваме срещу предложеното с § 1 изменение на чл. 28, ал. 1 от устройствения закон на съдебната власт", пишат от ВКС.

Техните мотиви са, че промяната показва конюнктурното отношение към проблемите на съдебната система и несъобразяване със становището на върховните съдии за промени в устройствения ú закон, които накърняват престижа на съдебната власт. Промяната не отговаря на мотивите към промените в Закона за съдебната власт цели за максимално отстояване принцип за независимост на съдиите, прокурорите и следователите при контрола над дейността им.

Вторият мотив е, че: "Създадената с допълващото изменение на Закона за съдебната власт (ЗСВ) възможност членовете на Висшия съдебен съвет при изтичане на мандата или при предсрочното му прекратяване на основание чл. 130, ал. 8, т. 1 от Конституцията, да бъдат възстановявани на длъжност в органите на съдебната власт с една степен по-висока от заеманата преди избора е извънредна привилегия, несъвместима с принципите на една демократична и правова държава, изискващи тя да е обществено необходима и социално оправдана".

Магистратите от ВКС са категорични, че т.нар. "кариерен бонус" нарушава баланса за справедливост сред магистратската общност, действа демотивиращо и поставя под съмнение персоналната независимост на привилегированите - предходна и бъдеща. Възстановяването на работа на по-висока длъжност заобикаля принципа за разделение на властите, вложен в Конституцията.

Кариерният растеж, лишен от конкурсно начало, позволява пряко вмешателство на политическата класа при формиране персоналния състав на всички органи на съдебната власт и посяга на независимостта ú.

Пленумът на ВКС счита за изцяло неприемливи и неприсъщи на законодателната власт на държава от ЕС мотивите на законодателно предложение № 945-04-161/04.10.2019 г. Мотивите им са, че висококвалифицираните съдии, прокурори и следователи, не се нуждаят от привилегирован кариерен бонус, който до игнориране и обезличаване на доказаните им високи професионални качества.

Изборните членовете на ВСС получават най-високите заплати в съдебната система. Техните възнаграждения са равни на заплатата на председателя на ВКС и на главния прокурор, но нямат техните отговорности. Те получават пари и по проекти като им се предоставят и безплатни квартири. 

Магистратите няма да декларират членство в съсловните организации, реши МС

Магистратите няма да декларират членство в съсловните организации, реши МС

Това гласят промените за конкурси и атестации на съди, прокурори и следователи

"Изборните членове на ВСС през времетраене на 5-годишния им мандат престават да бъдат магистрати и не правораздават. Като членове на орган, призван по Конституция да администрира съдебната власт през този период от време те не повишават професионалната си квалификация и за разлика от съпоставяните в предложението съдебни инспектори, чийто "кариерен бонус" също беше отречен от съдиите от Върховния касационен съд като неприемлив, не извършват планови ревизии на съдилищата и нямат задължение да следят формираната задължителна съдебна практика", се казва в становището на ВКС.

Замисленият "кариерен бонус" пряко посяга на независимостта на съдебната власт, мотивират се от ВКС. Той създава напрежение в магистратските среди и би довел и крайно негативни последици за качеството на правораздаване. С него на по-високите нива в съдебната йерархия биха застанали магистрати без необходимата обективна атестационна оценка на техните професионални качества към момента на възстановяването.

Проверяват се 27 магистрати с банкови сметки и имоти в чужбина, но Гешев не е сред тях

Проверяват се 27 магистрати с банкови сметки и имоти в чужбина, но Гешев не е сред тях

Данъчните проверка търсят произхода на парите и на 11 души от законодателната и изпълнителната власт

Пълният текст на документа е публикуван в страницата на ВКС в интернет - рубрика "За съда", "Анализи и доклади".