Върховната административна прокуратура - ВАП протестира пред Върховния административен съд - ВАС шест разпоредби от Правилника за издаване на българските лични документи - ПИБЛД.

Според прокуратурата, текстове от правилника въвеждат недопустимо ограничение за лицата, които подават заявление за издаване на български лични документи чрез пълномощник, защото в разрез с правилата на визираните кодекси и закони, пълномощното, което се представя, трябва да е изрично и нотариално заверено.

Такова изискване няма нито в ЗБЛД по отношение подаването на заявление за издаване на лични документи чрез пълномощник нито го допускат нормите на посочените по-горе кодекси и закони, урегулиращи и процесуалното представителство пред административните органи, считат от прокуратурата.

ВАП допълват, че тези норми от подзаконовия административен нормативен акт се отнасят до реда при подаване на заявления чрез пълномощник, за издаване на български лични документи от лицата пред Министерството на вътрешните работи, Министерството на външните работи, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерството на отбраната, съобразно предоставената им компетентност по Закона за българските лични документи /ЗБЛД/.

Според ВАП е налице противоречие между оспорените разпоредби с такива от нормативни актове от по-висока степен - на първо място със ЗБЛД, а освен това и с норми от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, Гражданскопроцесуалния кодекс /ГПК/ и други закони, отнасящи се до представителството на лицата пред административните органи.

С искането си за отмяна на тези шест разпоредби от правилника, ВАП счита, че съобразно задълженията на прокуратурата и правомощията и по чл. 127 т. 5 от Конституцията и чл. 16 ал.1 т. 1 от АПК за спазване на законността, ще допринесе за намаляване на административната тежест върху гражданите.