От Върховната административна прокуратура (ВАП) назначиха проверка дали се спазват техническите и качествени изисквания на течните горива. Изпълнител на проверката е Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

От Държавната агенция трябва да проверят съдържанието на олово, сяра и други вредни вещества (замърсители) в тях.

Проверката се възлага от ВАП след информация в медиите за неспазване на нормативните изисквания за качество на течни горива и изключително широкото им разпространение и използване

Проверяват търговски обекти и складове за твърди горива за битово отопление

Проверяват търговски обекти и складове за твърди горива за битово отопление

Глобата е от 1000 до 10 000 лв. с имуществена санкция от 10 000 до 50 000 лв.

Ще бъдат проверени тези, които пускат на пазара течни горива и спрямо крайните разпространители на течни горива в обекти от рода на резервоари за съхранение и използване на течни горива в търговски, производствени и складови обекти, петролни бази и терминали, бензиностанции от колонките за зареждане, подвижни цистерни за превоз на течни горива.

При предлагане на течни горива има строг регламент - налагат се декларации за съответствие, на митнически, транспортни, счетоводни и др. документи, вземат се проби и се правят изпитания в акредитирана лаборатория и др.

Проверяващите трябва да установят спазват ли се изискванията за качество и нормите на съдържание на съответните вещества в течните горива според Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начините за техния контрол. 

КЗК разследва картел при горивата

КЗК разследва картел при горивата

Запечатаха офиса на Българската петролна и газова асоциация до осигуряване на достъп

От агенцията за технически надзор трябва да проверят съставят ли се декларации за съответствие на конкретната партида течно гориво съответства ли съдържанието им с нормативните изисквания; поставена ли е на видно и достъпно за потребителя място маркировка, съдържаща информация за вида на горивото, изискванията за качеството му и декларация за съответствие за разпространяваната партида.

ВАП изисква обобщение на получените резултати и да се отразят направените констатации, разкритите случаи на неспазване на приложимите правила. 

Държавата щяла да бъде коректив на пазара на горивата

Държавата щяла да бъде коректив на пазара на горивата

Според енергийния експерт проф. Атанас Тасев, целта е да се осигури по-голяма прозрачност

От държавното обвинение искат да знаят мерките за отстраняване на закононарушенията и последиците от тях. Искат да знаят и за санкциониране на хората, нарушили наредбите и за данните, изпратени до МВР.