Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе онлайн работна среща с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши във връзка с процедурата за избор на европейски делегирани прокурори от България.

Беше обсъдено текущото състояние на процедурата и следващите стъпки от нея.

Кьовеши посочи, че назначаването на европейски делегиран прокурор е прерогатив на Колегиума на Европейската прокуратура, и че Европейската прокуратура извършва задълбочена оценка на критериите за допустимост и съответния професионален опит и квалификация на кандидатите, определени от националните органи. Тя заяви, че при оценката на кандидатите за европейски делегирани прокурори, предложени от държавите членки Европейската прокуратура винаги разглежда кумулативно всички критерии, определени в Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 година за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура.

ВСС изслушва кандидатите за европейски делегирани прокурори

ВСС изслушва кандидатите за европейски делегирани прокурори

Процедурата ще продължи до 13 февруари

От своя страна членовете на Прокурорската колегия увериха, че кандидатите напълно отговарят на кумулативните изисквания и са направили всичко възможно, за да не съществуват дискриминационни критерии за участие в процедурата.

Бяха обсъдени и особеностите на българската съдебна система и по-специално специфичната роля и правомощия на следователите, както и разделението на компетенциите между районните и окръжните прокуратури.

Европейският главен прокурор поясни, че в Европейската прокуратура е създадена работна група за разглеждане на всички документи, предоставени във връзка с кандидатите: автобиография; актуална кадрова справка; служебна бележка, удостоверяваща стажа; копие от документи, удостоверяващи владеенето на английски език; мотивационно писмо и други документи по преценка на кандидатите. Тази работна група подпомага европейския главен прокурор при нейната оценка за съответствието на кандидатите с критериите за допустимост и професионалната квалификация и разполага с възможността да покани кандидатите за интервю.

ВСС публикува списъка с кандидатите за европейски делегирани прокурори

ВСС публикува списъка с кандидатите за европейски делегирани прокурори

Приключи проверката на документите на магистратите, допуснати в процедурата