Приключи проверката на документите на магистратите, желаещи да станат европейски делегирани прокурори.

Процедурата за подбор на 10 европейски делегирани прокурори от България беше открита с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет

Списъкът с допуснатите кандидати - 24 прокурори, 9 следователи и 2 съдии, е публикуван на сайта на ВСС.

Те ще бъдат изслушани в следващия етап от процедурата, като предстои определяне на датата, мястото и началния час. Изслушването ще се проведе по азбучен ред, като в рамките на 10 минути, всеки представя кандидатурата си и мотивите за участие. Членовете на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет могат да отправят въпроси към тях, както и въпроси, постъпили по реда на чл. 11 от Правилата.

35 магистрати искат да стават европейски делегирани прокурори

35 магистрати искат да стават европейски делегирани прокурори

Мандатът на европейските делегирани прокурори е 5 години

Уменията и качествата на кандидата ще се преценяват съобразно практическия опит в наказателно производство на финансови, данъчни, икономически престъпления, както и опит в международното сътрудничество по наказателно-правни въпроси; опит в разследването на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС; опит в провеждането на трансгранични разследвания предвид разписаните в Регламента правомощия за тясно сътрудничество и консултации с други европейски делегирани прокурори при такива разследвания; много добро познаване на институционалната правна рамка на Европейския съюз, статут и функциониране на Европейската прокуратура; високи етични стандарти, почтеност и дисциплинираност; отлични умения за комуникация и работа в екип.

Всеки участник в процедурата ще бъде подложен на отделно гласуване, по азбучен ред.