Забранява се ползването на морски плаж Вромос, намиращ се на територията на общините Созопол и Бургас. Това става със заповед на областния управител Константин Гребенаров.

До решението се стигна, след като главният държавен здравен инспектор в Министерство на здравеопазването, Изпълнителната агенция по околна среда, както и други контролни институции, като РИОКОЗ и Басейнова дирекция, са изказали становище за възможен здравен риск при плажуване на ивицата в залива „Вромос".

Последното становище на ИАОС:
Проблемът с радиационното замърсяване на залива Вромос не е решен окончателно. Наложително е да бъде проведено ново детайлно проучване на радиационния статус, както и изготвяне на актуална комплексна физико-химична експертиза с участие на независими експерти.

Националният център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) е дал оценка, че морската вода отговаря на изискванията за качеството на крайбрежните морски води.

Същевременно обаче Изпълнителната агенция по околна среда е констатирала, че над плажната ивица съществува превишаване на характерния за района радиационен фон до два пъти.

Пребиваването и ползването на плаж „Вромос" е свързано с риск от увреждане здравето на хората, тъй като средното облъчване надхвърля границите на радиологичния критерии за безопасност, прилаган от Международната агенция за ядрена енергетика.

Със съдействието на Гражданска защита на плажната ивица са поставени обозначителни табели.

Реално проблемът с радиацията в района датира от години.

Burgasinfo.com съобщава, че наврeмето в залива са зауствани радиоактивните отпадъци от хвостохранилищата на мина „Росен". Освен медна руда хранилищата са съдържали и уран.

През 1970 година положението става още по-тревожно, защото по време на измерване в рудниците на Бургаски медни мини е констатирано замърсяване с радий.

За да се преустанови изливането на радиоактивния хвост върху плажната ивица, комитетът за опазване на околната среда изиска построяване на ново хвостохранилище.

С парите, отпуснати от ЕС по програма ФАР през 1998 г., е изградено ново хвостохранилище край минно селище Росен, а брегът е засипан с чист пясък.

Плажната ивица беше обявена за годна за използване дори от плажуващи.

News.bg потърси за информация Изпълнителната агенция по околна среда. Стана ясно, че за състоянието на района на плажа има издадено становище още пред декември миналата година. Като цяло то гласи следното.

След почистването на залива, извършено в периода 1998-1999г., независимо подробно изследване на радиационното състояние на залива и прилежащия район (отпадъкохранилища, района на мината и пр.) не е провеждано.

Системните радиологични наблюдение в ограничен брой пунктове, провеждани в системата на МОСВ, както и ограниченият брой допълнителните измервания и лабораторни анализи на проби са крайно недостатъчни. Те не дават пълна представа за радиационния статус на цялата плажна ивица, морското дъно и района като цяло. Проблемът с радиационното замърсяване на залива Вромос не е решен окончателно.  

Наложително е да бъде проведено ново детайлно проучване на радиационния статус на залива Вромос, както и изготвяне на актуална комплексна физико-химична експертиза с участие на независими експерти. Тя ще позволи да се вземе правилното решение за необходимостта от провеждането на нови скъпоструващи дейности по изгребване на замърсени с флотационен отпадък материали и тяхното депониране.