Около 600 млн. лв. е събраната до момента сума от синдиците на КТБ, който скоро предстои да бъде разпределена между кредиторите. Това съобщава в свое изявление синдиците. Предстои скоро в Търговския регистър да бъде обявена и първата сметка за разпределение на събраните парични средства от масата на несъстоятелността на банката.

В изявлението на синдиците се посочва, че сумата представлява над 40% от общата стойност на активите на банката към датата на обявяване на КТБ АД в несъстоятелност - 22 април 2015 година, която е 1 милиард и 378 милиона лева по оценка на международна одиторска компания, извършена съгласно чл. 52 от Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН). Не е правилно сумата да се изчислява като процент от активите на КТБ, се посочва в изявлението, с което синдиците и се противопоставят на медийни публикации.

Малко по-късно днес на интернет страницата на КТБ АД бе публикувано съобщение, че в изпълнение на разпоредбите на чл. 97 от Закона за банковата несъстоятелност, синдиците на КТБ АД (в несъстоятелност) са заявили публикуване в Търговския регистър първата частична сметка за разпределение на наличните суми между кредиторите на банката.

Очакванията са в кратък срок частичната сметка за разпределение да бъде качена на интернет страницата на Търговския регистър по партидата на КТБ АД (н) - ЕИК 831184677, където ще е на разположение на кредиторите на банката.

На 6 ноември 2014 г. Управителният съвет на БНБ установява отрицателна стойност на собствения капитал на КТБ АД в размер на минус 3.7 милиарда лева, както и че банката не отговаря на капиталовите изисквания на Регламент (ЕС) №575/2013 поради обезценки на активи на КТБ АД в общ размер на 4 милиарда 222 милиона лева и отнема лиценза за извършване на банкова дейност.

Докладът за анализа и оценката на активите на КТБ АД, извършена преди това от три одиторски фирми, показва, че значителна част от обезпеченията са с пропуски при тяхното учредяване или са несъществуващи, което ги прави нереализируеми.
Множество кредити са с нулева стойност.

Коефициентът на покритие на кредитния портфейл на банката с валидни обезпечения е около 13 на сто. Този резултат бе потвърден и след това при извършването на различни експертни заключения от международни компании.

КТБ АД е обявена за неплатежоспособна и несъстоятелна със съдебно решение от 22 април 2015 г. С това решение съдът е приел, че несъстоятелността на банката е била факт още при налагане на специалния надзор от страна на БНБ на 20 юни 2014 г.

Със самото решение на съда за откриване на производство по несъстоятелност, съгласно чл. 13 от ЗБН, съдът налага общ запор и възбрана върху всички активи, върху цялото имущество на банката. Така имуществото е блокирано, с него не са възможни никакви сделки и разходи, освен за покриване на разноските по несъстоятелността. Имуществото на банката подлежи на осребряване по реда на ЗБН съобразно одобрената от Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) програма за осребряване. Тази програма е одобрена в края на 2016 г. и процедурите по търговете за публична продажба започнаха преди три месеца.

Именно със стойността от 1 милиард и 378 милиона лева трябва да се съпоставя резултатът от усилията на синдика на КТБ АД (н) и на ФГВБ за попълване на масата на несъстоятелността чрез събиране на кредитите, осребряването на активи и разваляне на прихващания. Следва да се отбележи, че при състоянието на КТБ АД, което е установено по професионален начин и от няколко български и международни одитни компании, невъзстановимостта на огромната част от активите е неизбежна.

Ясно доказателство за изключително лошото състояние на активите на КТБ АД е липсата на интерес от страна на други български или чуждестранни банки за закупуване на банката като цяло предприятие или пък на части от кредитния й портфейл, който по оценка на одиторските компании в огромната си част е обезценен и невъзстановим.

Според международни одиторски компании и изготвените доклади от различни български институции през периода след поставянето на банката под специален надзор пряката управленска и юридическа отговорност за нарушенията и за фалита на КТБ АД и съответно за вредите, причинени на нейните вложители и други кредитори, носи мениджмънтът на банката (администраторите по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗКИ) и най-вече председателят на надзорния й съвет, който е и притежател на капитала на основния акционер в банката - "Бромак".

По време на специалния надзор от квесторите са осчетоводени прихващания в размер на около 850 млн. лева. Като резултат от тези прихващания са освободени множество обезпечения, с което е увредена масата на несъстоятелността. Това допълнително влошава ситуацията и затруднява работата ни, посочват синдиците и допълват, че сега те водят множество дела за обявяване на тези прихващания за недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността. Припомняме, че само преди дни бе съобщено, че синдиците водят над 1100 дела.

Към 31.12.2016 г. делът на редовните кредити в кредитния портфейл на КТБ АД (н) е в размер на 0.52%.

В текста се припомня и че има и предявен иск от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество срещу Цветан Василев. Искът е в огромен размер и ако резултатът от делото е успешен за комисията, има правни възможности от отнетото имущество да се прехвърлят средства в масата на несъстоятелността и така да се стигне до обществено справедливия резултат - основният причинител на щетите на КТБ АД да обезщети нейните кредитори.

Днес по-рано през деня от прокуратурата публикуваха постановленията за привличане като обвиняеми за фалита на КТБ на 18 души - Цветан Василев, Цветан Гунев, Снежанка Велева-Стефанова, Маргарита Голева, Александър Панталеев, Красимир Хаджидинев, Георги Христов, Мария Димова, Маргарита Петрова, Елена Инджева, Светлана Георгиева, Георги Зяпков, Румен Симеонов, Борислава Тренева-Кючукова, Елка Стойкова, Рангел Стойчев, Илиан Зафиров.

Публикацията става след дадено разрешение от наблюдаващите прокурори по делото "КТБ".