Ръководството на прокуратурата на Република България приема, че докладът е реалистичен и обоснован, с ясно формулирани препоръки, се казва в становище на прокуратурата.

В анализа има комплексен подход, който отчита ролята на всяка от институциите и подчертава потребността от съвместни усилия и конструктивен диалог. Обективно е посочено, че "темпът и задълбочеността на реформите" зависят от множество фактори, включително и от адекватно законодателство, гласи становището на прокуратурата, която бе силно разкритикувана в доклада на ЕК.

От държавното обвинение изброяват факторите:

І. Реформа на съдебната власт.

  1. Справедливо са оценени като "значителна стъпка напред" измененията на Конституцията през 2015 г. и на ЗСВ през 2016 г., като е отчетен приносът на Министерство на правосъдието за "тясно сътрудничество с представители на различните професии". Благодарение на конструктивния подход на министър Екатерина Захариева и нейния екип в кратък срок бяха подготвени ключови за реформата законодателни промени;
  2. Заслужено е отбелязан като важен за ускоряване на разследването подготвеният от Министерство на правосъдието с експертната подкрепа на магистрати проект на ЗИДНПК;
  3. Действащите правила за оценка на натовареността на прокуратурите са приети за вярна стъпка в процеса на подготовка на предстоящата "мащабна реформа на съдебната карта".
  4. Извършеният със съдействие на Службата за подкрепа на структурните реформи независим експертен анализ на прокуратурата, е приет за част от постигнатия напредък в областта на съдебната реформа.

От ведомството на Сотир Цацаров коментират критиките, описани в Евродоклада за Корупцията и организирана престъпност в страната така:

  1. Оценени са положените, особено в последните години, усилия от прокурорите и следователите за "нарасналия брой нови следствени дела и дела, внесени в съд" за корупционни престъпления, както и "трайните резултати", постигнати от специализираната прокуратура;
  2. Коректен е изводът, че "продължаващата липса" на убедителни резултати, независимо от предприетите вътрешно-организационни и законодателни мерки за подобряване ефективността на прокуратурата, се дължи на "всички съответни институции в различните етапи на наказателното производство";
  3. Удовлетворяваща е констатацията, че изготвените от прокуратурата анализи - на решенията на ЕСПЧ за ефективността на разследването и на корупционните дела, са добра "основа за по-нататъшни конкретни мерки" и постигане на трайни резултати;
  4. За пореден път Комисията отчита ключовото значение на "реформата на Наказателния кодекс" и "премахването на формализма в наказателното производство" като условия за успешно приключване на делата в разумен срок.

Припомняме, в доклада на ЕК е записано:

"Прокуратурата в България е част от съдебната власт и е независима от изпълнителната власт. Същевременно тя играе основна роля не само в наказателното производство, но и в контрола върху администрацията в по-общ план.
Тази липса на разграничение между нейните функции и тези на изпълнителната власт често засилва съмненията за неправомерно влияние и критиките по отношение на липсата на цялостна отчетност на прокуратурата.
Освен че прокуратурата е в центъра на разгорещения дебат относно нейните правомощия, считани от критиците за прекомерно силни, тя е също и в центъра на дебата относно продължаващата липса на убедителни резултати по отношение на осъдителните присъди по дела за корупция по високите етажи на властта или за тежка организирана престъпност
".

В отговор на отправените критики от Прокуратурата обясняват, че ще изпълнят следните мерки:

Прокуратурата ще продължи започнатите действия, особено през последните месеци, за "ефективно наказателно преследване" спрямо извършители на корупционни престъпления по високите етажи на властта. Превръщането на усилията в тази насока в постоянна практика за държавното обвинение е основна задача, се казва в становището на държавното обвинение

От прокуратурата ще продължат да участват в подготовката на промени в НПК и НК, на проект на пътна карта.

Те ще инициират формиране на междуведомствени работни групи за изготвяне на пътни карти и съответен механизъм на отчитане на изпълнението на препоръките в анализите на решенията на ЕСПЧ и на корупционни дела.

Безспорен е приносът на прокурорите и следователите в "постигнатия допълнителен значителен напредък", твърдят от прокуратурата.

"Отправените препоръки са постижими само при конструктивно и активно взаимодействие между всички институции, ангажирани с осъществяване на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност", гласи становище на прокуратурата.

Междувременно стана ясно, че по време на днешното си заседание пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) е решил до следващото заседание да бъдат набелязани мерки за изпълнение на ключовите показатели от вчерашния мониторингов доклад.