Редица нарушения са били констатирани от прокуратурата след извършената проверка в Мини "Бобов дол". Докладът за извършената проверка вече бе представен. Това съобщиха от прокуратурата.

Припомняме, че на 13.10.2016 г. Окръжна прокуратура - Кюстендил се самосезира и възложи проверка по реда на надзора за законност на Дирекция "Инспекция по труда" - Кюстендил във връзка със стачката на миньорите от рудник "Бабино" при Мини "Бобов дол". 

Припомняме, че по-рано този месец над 100 миньори се бяха барикадирали над 90 часа под земята заради неизплатени заплати и готвеното закриване на рудника. След като започнаха да получават парите си, те прекратиха протеста.

Резултатите сочат, че между Ръководството на "Въгледобив Бобов дол" ЕООД, от една страна, СС на КНСБ при "Въгледобив Бобов дол" ЕООД и РОС "Подкрепа" при "Въгледобив Бобов дол" ЕООД, от друга страна, е подписан и действа в сила от 01.07.2016г. колективен трудов договор.

Съгласно чл. 34 от този договор, месечното трудово възнаграждение се изплаща на три пъти: аванс и остатък на две равни части. Контролните органи установили, че при месечните възнаграждения е забавено изплащането единствено на аванса за месец август.

При извършени предходни проверки са констатирани нарушения, свързани с неизплащане на трудови възнаграждения на работници и служители от "Въгледобив Бобов дол" ЕООД за месеците март и април тази година. В тази връзка били издадени предписания за отстраняване на нарушенията, след което заплатите са били изплатени.

Установени са нарушения при изпълнение на Наредбата за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея на работниците и служителите в дружеството. Към момента на проверката работодателят не е осигурил ваучерите за храна за месеците март, април, май, юни, юли и август 2016 г, за което неколкократно бил санкциониран.

На 12.10.2016г. са съставени пет акта за установяване на административни нарушения (АУАН) за неизплатени ваучери и един за неизпълнено предписание за изплащане на ваучерите за м.март с краен срок 30.07.2016г.

Общата сума на дължимите ваучери за периода м. април - август 2016 г. е в размер на 234 770 лв. На 13.10.2016г. с приемно-предавателен протокол ваучерите за храна на работещите в рудник "Бабино" са получени и е започнало тяхното раздаване. Същите са с общ брой 13 242 и на обща стойност 62 369 лв.

На работниците с прекратени трудови правоотношения не са изплащани полагащите се обезщетения. За периода от октомври 2015 г. - август 2016г. общият размер на тези суми възлиза на 28 428 лв., дължими на 20 работника. За тези нарушения на "Въгледобив Бобов дол" ЕООД от началото на годината са съставени три акта и издадени две наказателни постановления - за нарушение на чл. 222, ал. 3 от КТ и на чл. 220, ал.1 от КТ. Предстои издаването на трето наказателно постановление.

При проверката е установено, че по изготвените платежни ведомости за работна заплата за месеците юли и август 2016г. дължимите осигурителни вноски на работниците от Рудник "Бабино" са начислени от работодателя, като ДИТ Кюстендил не разполага с данни дали сумите са постъпили по сметка на НОИ.