Реформата на съдебната система е още твърде плаха и неуверена. Това се посочва в Доклада за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2015 г., внесен от председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов във Висшия съдебен съвет (ВСС).

В анализа се посочва, че има нужда от спешни мерки, за да бъде оптимизирана работата на третата власт. Колкото по-бързо се реализирали те, толкова по-изпълнима щяла да е целта на реформата, а именно бързо, качествено, компетентно, предвидимо и носещо справедливост правосъдие в България.

Според Лозан Панов е нужно да се промени съдебната карта на страната при отчитане на демографските изменения, които са настъпили през последните 25 години, и постигане на равномерно натоварване на съдиите. Това според него е най-значимата стъпка, която не е била направена миналата година, но е неотложна за тази, въпреки съпротивата.

За пореден път се показвала значителна неравномерна натовареност в страната както от едно и също ниво, така и между отделните инстанции.

При средна натовареност от 8,71 дела месечно за апелативните съдилища, тази на Софийския апелативен съд е 12,29, на Апелативния специализиран съд – 2,06, а на Военно-апелативния съд – 1,47. Още по-голям е диапазонът на съотношението между отделните окръжни съдилища и Софийския градски съд (СГС). При средна натовареност на съдебните звена на това ниво на съдебната система от 14,69 дела месечно, тази на СГС е 32,66, а между 5 и 6,7 е натовареността на окръжните съдилища в Кърджали, Монтана, Търговище и Ямбол.

В анализа се посочва, че в районните съдилища на страната състоянието на неравномерност на натовареността на съдиите е придобило огромни размери.

В Софийския районен съд натовареността е 117,25 дела месечно. В сравнение с това районни съдилища с областни центрове са с натовареност под 35. Такива са районните съдилища в Смолян, Силистра, Кърджали. Имало райони дори и с под 20 дела - Трън, Ардино, Крумовград, Ивайловград, Тополовград.

Заключението в доклада е, че малка част от съдилищата са свръхнатоварени, а друга – недостатъчно.

Лозан Панов смята, че промяната на съдебната карта трябва да започне след искрен и прагматичен диалог. В него трябвало да участват съдебната власт, както и централната и местните власти в отделните съдебни райони. Той е убеден, че е изключително важно реформата в съдебната карта да не се състои в механично сливане на структури. Тя трябвало да се извърши след разумна преценка на баланса между достъпа до правосъдие и икономическите параметри за издръжката на съдебни звена с ниска натовареност. Панов изтъква още, че не може да се бяга повече от тази реформа.

Лозан Панов смята, че трябва да продължи намаляването на броя на военните съдилища. Освен това трябвало да се анализа ефективността на специализираните наказателни съдилища.

Нужно било да се премахне финансирането за незаетите щатни бройки и да се оптимизира администрацията на абсолютно всички нива. Трябвало да се изработят и критерии за изчисляване на натовареността на съдебните служители.

Статистическите данни показали, че миналата година се е увеличил броят на разглежданите дела с 3,89 % спрямо 2014 г. и е намалял с 3,03 % спрямо 2013 г.  

През миналата година всички съдилища, без ВКС, са разгледали 623 680 дела. От тях са приключили 526 016.

Лозан Панов отчита намаляване на делата за разглеждане от върховните съдии. Това било предизвикано и от някои инициирани от ВКС законодателни промени.