Върховният административен съд нареди данните на Боян Найденов да бъдат премахнати от разширения списък "Магнитски". Те трябва да бъдат свалени от сайтовете на Министерството на финансите и Националната агенция за приходите.

Решението на съда е окончателно. То е образувано по жалба на Найденов за незабавно прекратяване на неоснователните действия на длъжностни лица - в случая за премахване на името на жалбоподателя от списъците в интернет страниците на МФ и НАП.

Отделно във ВАС има и второ дело - решението на Министерския съвет да създаде работна група за отговор на наложените санкции от Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ. То ще се гледа по същество на 9 ноември.

Магистратите посочват, че разпоредбата на чл.250, ал.1 АПК дава средство за защита на всеки, на когото гарантирани от правото права и интереси са засегнати от фактически действия, извършвани от името на административния орган или от длъжностно лице на администрацията на административния орган. За целите на съдебното производство по чл.250 - 254 АПК законодателят е дефинирал съдържанието на понятието неоснователни действия. Това са действия, които не се основават на административен акт или на закона. Така даденото определение сочи, че защитата по чл.250, ал.1 АПК е защита от неюридически действия на административен орган, т.е защита само срещу фактически действия, които се извършват извън определените по закон правомощия на органа.

ВАС постанови изваждане на  Цветомир Найденов от българския списък „Магнитски“

ВАС постанови изваждане на Цветомир Найденов от българския списък „Магнитски“

Решението определя като неоснователни действията на Постоянната работна група и то не подлежи на обжалване

Съгласно практиката на съда защита по чл.250 АПК се допуска единствено по отношение на действия, които са започнали да се осъществяват, но не са преустановени към момента на подаване и разглеждане на искането. В случая твърдяното незаконосъобразно фактическо действие е "поддържане на данните на Боян Найденов в списък, публикуван на интернет страниците на Министерството на финансите и Националната агенция за приходите".

В справка по описа на Главна дирекция "Национална полиция" се посочва, че за Боян Найденов, не е установена свързаност с дружества, включени в разширения списък "Магнитски". Прекратяването на свързаността се вижда и в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията.

Припомняме, в петък ВАС постанови изваждането и на Цветомир Найденов от българския списък "Магнитски".

Найденови не разбират присъствието си в списъци и защитават името си с документи

Найденови не разбират присъствието си в списъци и защитават името си с документи

Включването ни в този списък е тревожен сигнал за върховенството на закона в страната