Върховната административна прокуратура (ВАП) откри дискриминационни практики при приема на ученици в София. По случая вече е сигнализирана Комисията за защита от дискриминация (КЗД).

След самосезиране ВАП извърши проверка на системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община. В хода на проверката ВАП констатира, че при голям брой кандидати за прием в първи клас, Педагогическият съвет на училищата може да осъществи приема по три различни допълнителни критерии.

След преглед на правилата за прием в някои училища са установени привилегии за прием на първокласници.

В първия случай привилегии се дават на децата, на които един от родителите е държавен или общински служител в системата на образованието, общинската или държавната администрация. Този критерии бил прилаган в Второ СУ "Акад. Емилиян Станев" в София.

Във втория случай критерият за привилегии се предоставя на децата, чиито родители към датата на подаване на заявлението са на постоянен трудов договор в Министерството на образованието и науката (МОН), Столична община (СО) или държавната администрация. Като пример прокуратурата посочва столичното 119 СОУ.

Третият случай, в който се дават привилегии при приема на първокласници, е когато става въпрос за: дете на работещи в сферата на образованието (41 СОУ "Св. Патриарх Евтимий"); дете или внук на учител или служител и дете на бивши ученици, завършили средното си образование във въпросното училище (125 СОУ "Боян Пенев"), деца на бивши ученици (131 СОУ); деца на служители в сферата на образованието (101 СУ "Бачо Киро") и др.

Решението е на Столичния общински съвет (СОС).

Според прокуратурата е видимо, че произходът на другите деца, чиито родители не притежават описаните качества, отрича правото им да участват в класирането за прием в първи клас наравно с деца с такива родители. Следователно естеството на конкретните допълнителни критерии има дискриминационен характер.

Според прокуратурата това е нарушение на Европейската Конвенция за правата на човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС). Съобразно чл.14 от Конвенцията упражняването на правата и свободите, предвидени в конвенцията, следва да бъде осигурено без всякаква дискриминация, основана по-специално на пол, раса, цвят на кожата, език, религия, политически и други убеждения, национален или социален произход, принадлежност към национално малцинство, имущество, рождение или друг някакъв признак, като съгласно чл.2 Протокол № 1 към ЕКЗПЧОС никой не може да бъде лишен от правото на образование.

Според Конституцията на Република България не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние. Според Конституцията привилегии, основани на социални признаци, са нарушения на принципа за равенство на всички граждани пред закона.

ВАП посочват, че имат готовност за образуване на производства за проверка за спазване на обсъжданите законови изисквания при прилагане на критерии за прием на ученици в първи клас в столицата и страната.