През 2018 г. инспекторите са проверили 4766 декларации. Фактически е проверено имуществото на 10 195 лица - магистратите, техните съпрузи, лицата, с които се намират във фактическо съжителство на съпружески начала и ненавършилите им пълнолетие деца.

Това съобщават от Инспектората на Висшия съдебен съвет на база отчетния доклад за дейността си за 2018 г.

Образувани са общо 60 преписки по сигнали. Само по едно от приключените проверки към 31 декември 2018 г. е изготвен мотивиран доклад за нарушение. Основната причина за невъзможността на ИВСС да установи по безспорен начин наличието на такива нарушения е свързана с недостатъчно добрата законова уредба за събиране на доказателства, с които нарушенията да бъдат ефективно доказвани.

Образувани са 8 дисциплинарни производства срещу магистрати. До ръководителите на съдилищата, прокуратурата и следствието са отправени общо 40 сигнала, съдържащи препоръки за преценка необходимостта от налагане на дисциплинираща мярка или наказание.

Инспекторите към Висшия съдебен съвет не са установили проблеми при разглеждане на заявленията срещу нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за 2018 г. Основна причина за нарушаване на разумния срок за разглеждане на делата е неспазване на установените процесуални срокове по образуване, движение и приключване на делата. За нарушаването на разумния срок за разглеждане на делата са допринесли или се дължат изцяло на действията на съдии, за които ИВСС е отправял предложения за налагане на дисциплинарни наказания.

Инспекторатът се справя успешно с възлаганите му все нови и нови правомощия, което означава, че дейността му се ползва с подкрепата на обществото и доверието на магистратите. Необходимо е да продължи да доказва с дейността си, че е гарант за постигането на бързо, качествено, предвидимо и независимо правосъдие, гласят изводите от документа.

Общо 1492 сигнала за допуснати нарушения от съдебните органи са постъпили през 2018 г. Това показа справка от Инспектората на Висшия съдебен съвет (ИВСС). По 1008 сигнала инспекторите са приключили като с два сигнала уеднаквяване на съдебната практика и са изготвили становища по четири тълкувателни дела.

През 2018 г. Инспекторите направиха общо 61 проверки в органи на съдебната власт в петте апелативни района. Проверени са органите на съдебната власт за 2016 г. и за 2017 г.

Аналитичният доклад, изготвен от главния инспектор Теодора Точкова, е представен на 30 май 2019 г. пред пленума на ВСС, за да бъде внесен на следващия ден в Народното събрание заедно с годишния доклад на съдебните кадровици.

Според доклада, съдебните инспектори са направили 47 комплексни планови проверки (КПП), от които 5 в съдилищата по граждански и административни дела, 20 в съдилищата по наказателни дела, 21 в прокуратурите и окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури.

Проверена е и Националната следствена служба (НСлС). Извършени бяха 3 тематични проверки, 10 инцидентни проверки по сигнали по граждански, търговски и наказателни дела и прокурорски преписки и 1 проверка по самосезиране.

Инспекторите на ВСС са проверили ВКС, ВАС, НСлС, Апелативния специализиран наказателен съд и Специализирания наказателен съд, Апелативната специализирана прокуратура и Специализираната прокуратура. С изключение на проверката на ВКС по граждански и търговски дела, която продължи и през 2019 г. и ще бъде отчетена в следващия отчетен период, резултатите от проверките в останалите органи на съдебната власт са подробно коментирани в доклада.

Сред установените проблеми са забавяния при произнасянето по проверките по чл. 145 ЗСВ и решаването на делата от някои прокурори; неизпълнен контрол от прокурори върху работата на служителите на МВР по спрени наказателни производства. В някои случаи наблюдаващите прокурори не осъществяват достатъчно ефективно функцията си по ръководство и надзор на разследването, поради което се допускат процесуални нарушения, които водят до отмяна на прокурорските актове или връщане на делата от съда, се казва в доклада на ИВСС.

В доклада са посочени и положителните практики, сред които и липса на оправдателни присъди за извършени от съдии, прокурори и следователи и лица, заемащи висши държавни длъжности корупционни престъпления.

През 2018 г. има отличени магистрати с отличие "личен почетен знак втора степен - сребърен".

Докладът за дейността на Инспектората към ВСС е достъпен на интернет страницата на институцията http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/16