Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество установи конфликт на интереси при председателите на общинските съвети в Царево и Твърдица.

За Таня Янчева, председател на общинския съвет в Царево, е установено, че като общински съветник тя е и председател на постоянната комисия по "Правни въпроси, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси", секретар на ПК по "Устройство на територията, управление на собствеността и екология", както и член на ПК по "Бюджет, финанси и европейски фондове".

Янчева е адвокат, вписан в Адвокатска колегия - Бургас. В Агенцията по вписванията са регистрирани три дружества от нея, като пълномощник на управителите им и като възмездна правна услуга от нея. На 9 април 2020 г. в Общинския съвет в Царево било проведено съвместно заседание на посочените по-горе три постоянни комисии, на което общинските съветници разгледали предварително предложения на кмета на общината за отдаване под наем на имоти, общинска собственост. Янчева участвала в това заседание и гласувала "за", включително и по предложенията за отдаване под наем на общо 124 имота за земеделски нужди на трите дружества, регистрацията на които е била осъществена от нея в качеството й на адвокат. На последвалото заседание на Общинския съвет същия ден тя си направила отвод и не гласувала при окончателното приемане на решенията. Според КПКОНПИ участието в съвместното заседание на трите постоянни комисии и гласуването "за" от страна на Янчева обосновава конфликт на интереси.

Решение за установяване на конфликт на интереси е постановено и по отношение на Иван Петров - председател на Общинския съвет в Твърдица. На 27 февруари 2020 г. той участвал в гласуването на решение на общинския съвет, с което е приета актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Твърдица. Тя касае имоти, които общината има намерение да отдаде под наем. От общо 16 такива земеделски имота за 14 вече са били подадени заявления за наемане от него лично, като земеделски производител и като представляващ три търговски дружества. Това обосновава частен интерес при гласуването и съответно - конфликт на интереси, посочват от Антикорупционната комисия.

КПКОНПИ образува производство за установяване на конфликт на интереси и по отношение на Бейзат Садък Яха - председател и член на управителния съвет на "Североизточно държавно предприятие" в Шумен. Образуването е след медийна публикация, според която той е декларирал в имуществената си декларация вземане в размер на 162 800 лв., на основание сключен договор за заем с "Еколес Венец" ЕООД, като впоследствие дружеството е придобило от ловно стопанство "Паламара" парцел от 12 дка, с три масивни сгради, за 83 200 лв. Твърди се, че Бейзат Яха, като председател на управителния съвет на "Североизточно държавно предприятие", е дал съгласие за продажбата.