Следователят от Националната следствена служба Стефан Петров, който е зам. -председател на Камарата на следователите в Република България и член на Съвета за партньорство към ВСС, е номиниран за член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, съобщават от ВСС.

Кандидатурата му е предложена от 62-ма следователи от Националната следствена служба и от Окръжните следствени отдели в Окръжните прокуратури.

Според тях Стефан Петров притежава "необходимите лични, професионални и нравствени качества". Посочено е, че при всички длъжности, които е заемал, той е уважаван и признат като много добър следовател и юрист. Отличава се като изявен лидер, независим, безпристрастен и справедлив магистрат, умеещ да работи в екип.

Стефан Петров е следовател от кариерата. Професионалният му път започва в Окръжен следствен отдел в гр. Силистра през 1989 г., като последователно заема длъжностите на ръководител и директор. От 2004 г. е следовател в отдел 02 "Криминален" в Националната следствена служба.

В периода от 03.10.2007 г. до 03.10.2012 г. е член на Висшия съдебен съвет и е председател на комисията "Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси", както и член на комисиите "Професионална етика и превенция на корупцията", "Бюджет и финанси" и "Съдебна администрация". От 2012 г. е следовател в Националната следствена служба, като от януари 2018 г. и към настоящия момент работи в отдел 01 "Специализиран".

Автор и съавтор е на актуализираните "Методика за разследване на убийство" и "Методика за разследване на престъпления против правосъдието". Участвал е в работни групи за промени на Закона за съдебната власт, приети от Народното събрание през 2011 г. и 2016 г., Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, Наказателно-процесуалния кодекс и други.

През 1999 г. и през 2006 г. е награден със служебна благодарност и грамота от Висшия съдебен съвет, а през 2012 г. с плакет от Съюза на юристите в България.

Кандидатурата на следовател Петров е внесена в деловодството на Висшия съдебен съвет на 30.12.2020 г., като крайният срок за депозиране на предложения за изборен член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет е 12.01.2021 г.

Номинацията на следовател Петров, както и неговото съгласие за участие в процедурата за избор на член на Прокурорската колегия на ВСС са публикувани на интернет сайта на Съвета в раздел "Общо събрание на следователите за избор на член на ВСС".