Прокуратурата протестира 173 незаконосъобразни заповеди на общински кметове, за учредяване на право на строеж, на надстрояване или на пристрояване върху общински имоти.

Върховната административна прокуратура разкри множество случаи на общински наредби с незаконосъобразни норми. Наредбите са приети от общински съвети и с тях се допуска да се учредява право на строеж, на надстрояване или пристрояване на сгради само със заповед от кмета на общината, без решение на общинския съвет.

Освен това тези норми позволяват на кметовете издават заповед или анекс при промяна в обема и параметрите на тези права за пристрояване.

Това е в разрез с чл.37 и чл.38 от Закона за общинската собственост. Според закона решението на общинския съвет е условие за извършване на разпоредителните действия в тази посока, доуточняват от държавното обвинение.

Заради това от ВАП проверява законността, при която от териториалните прокуратури са издирени конкретни заповеди на общински кметове, издадени след началото на януари 2015 г.

Най-много протестирани заповеди са разкрити в община Добрич - 27 бр., Перник - 25 бр. и Столична община - 16 бр.

Разкрити са и заповеди в общините Девин, Шумен, Кърджали, Гърмен и др.

173 от 1191 проверени акта ще се оспорят пред съда.

В този брой се включват и незаконосъобразни разпоредби в подзаконови актове, действащи на териториите на общините, като някои от тях са установени от ВАП в предходен момент.

Ползотворният ефект от проверката представлява отстраняване на случаите на незаконосъобразно разпореждане с общинска собственост без решение на общински съвет.