Пленумът на Върховния касационен съд отправи искане до Конституционния съд да бъдат обявени за противоконституционни т. нар. кариерни бонуси за членовете на ВСС и на Инспектората към ВСС.

Става въпрос за разпоредбите от Закона за съдебната власт в частите им, които предвиждат при изтичане или предсрочно прекратяване на мандата на изборен член на Висшия съдебен съвет, на главния инспектор и инспекторите от Инспектората към ВСС, те да могат да бъдат назначени на длъжност с една степен по-висока или равна по степен от заеманата преди избора им длъжност в органите на съдебната власт.

Решение да бъде отправено такова искане, е взето с 60 гласа "За" и 1 глас "Против" на заседание на Пленума на ВКС от 7 октомври. Заради извънредната епидемична обстановка с това решение е даден мандат на комисия от върховни съдии да изготви предложението за сезиране на Конституционния съд, което да бъде подписано след изготвянето му от съдиите от ВКС, които са съгласни с него, а след това да бъде изпратено с подписите на Конституционния съд.

В искането се казва, че атакуваните норми противоречат на текстове от основния закон: чл. 117, ал. 2, който установява принципа на независимостта на съдебната власт; чл. 4, ал. 1, който провъзгласява принципа, че България е правова държава и се управлява според Конституцията и законите на страната; чл. 5, ал. 1, обявяващ, че Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да ú противоречат; чл. 6, ал. 2, според който всички граждани са равни пред закона; чл. 8, който постановява принципа на разделението на държавната власт на законодателна, изпълнителна и съдебна.

Конституционният съд прекрати делото за кариерните бонуси на членовете от ВСС

Конституционният съд прекрати делото за кариерните бонуси на членовете от ВСС

Делото е прекратено след промяна в закона

Върховните съдии считат, че оспорените текстове допускат възможност за необосновани кадрови решения на основата на неясни критерии, като се нарушават действащите организационни начала за структуриране на съдебната система - стабилност, прозрачност и кариерно развитие. Конституцията съдържа норми, уреждащи структурата и функционирането на съдебната система. В същото време по силата на чл. 133 едни от най-важните проявления на независимостта на съдебната власт - статутът на съдиите, прокурорите и следователите, условията и редът за тяхното назначаване, повишаване, преместване, понижаване и освобождаване от длъжност, са уредени в специален устройствен закон - ЗСВ. Идеята на конституционния законодател е да обезпечи независимостта на съдебната власт чрез въвеждането в закона на норми, които гарантират, че съдиите, прокурорите и следователите се избират по един и същи ред и ясни критерии от колективен кадрови орган в самата съдебна власт. Приемането на нормативен акт, чрез който дейността по персонално организиране на съдебната власт се осъществява в нарушение на посочените гаранции, създава условия за пренебрегване на конституционноправния ú престиж и го накърнява, посочват от ВКС. Възприетият законодателен подход засяга конституционната гаранция, че единствено органът, който по силата на Конституцията е разположен вътре в съдебната система, е оправомощен да определя персоналния съдийски, прокурорски и следователски състав в цялата страна.

Пленумът на ВКС напомня, че Народното събрание може да определи със законови разпоредби как да се структурира съдебната система, но без да навлиза в правомощията на съдебната власт. Елиминирането или редуцирането на съдържанието на основни права или на тяхното упражняване по съображения за целесъобразност е недопустимо, защото нарушава принципа за правовата държава. По тази причина парламентът не може да изземва оперативни управленски функции по назначаване, повишаване, понижаване, преместване и освобождаване от длъжност на съдиите, прокурорите и следователите, като със закон селектира определени категории лица, които да бъдат назначавани на определени позиции в съдебната система. При възприемане на такъв подход се нарушава и конституционно установеният баланс между властите чрез изземване на функции, които Конституцията е възложила на съдебната власт. Народното събрание е надхвърлило кръга на правомощията си, като е иззело конституционни правомощия на ВСС. Конституционният статус на този орган не може да бъде накърняван, като същият бъде задължаван да нарушава законовото си задължение относно реда за обявяване на конкурсите в съдебната система, като вместо това повишава свои членове, главния инспектор и инспекторите от ИВСС на точно определени позиции в съдебната власт, категорични са върховните съдии.

Кариерните бонуси за членовете на ВСС остават

Кариерните бонуси за членовете на ВСС остават

Правна комисия отхвърли ветото на президента върху закона за съдебната власт

В искането се казва, че идеята за конкурсите като единствен ред за назначаване и кариерно израстване на магистратите е гаранция за недопускане на субективизъм, а професионалните качества на кандидатите - важно условие за независимостта на съдебната власт като цяло. Новите редакции на атакуваните норми съществено подкопавали тази философия.

Изборните членове на ВСС, главният инспектор и инспекторите от ИВСС, макар и част от съдебната система, не са съдии, прокурори и следователи - през времето на мандата им в тези органи те не осъществяват съдебната власт в същинския ú смисъл, а я "управляват", създавайки условия за функционирането ú, подчертават върховните съдии. В този смисъл мандатът им във ВСС и ИВСС не може да допринесе за професионалното им израстване: изпълнявайки дейност, която по естеството си не е правораздавателна, те не могат да получат оценка за нея чрез заемане на длъжност или ранг на магистрат. Това се отнася както до "възстановяването" им на длъжност с една степен по-висока от заеманата преди избора им в органите на съдебната власт, така и при "възстановяването" им на равна по степен длъжност в друг орган на съдебната власт.

С вето Румен Радев върна кариерните бонуси на магистратите от ВСС

С вето Румен Радев върна кариерните бонуси на магистратите от ВСС

Престоят на магистратите във ВСС не е приравнимо на постиженията, които се изискват за повишаване

Върховните съдии напомнят, че всички граждани са равни пред закона и не се допускат никакви привилегии, основани на лично и обществено положение. Според Пленума на ВКС съдържанието на този принцип лишава от каквото и да е оправдание съществуването на предвиденото привилегировано положение на членовете на ВСС и на ИВСС. Определени членове на ВСС и ИВСС ще заемат позиции в съдебната власт, по отношение на които останалите съдии, прокурори и следователи ще бъдат лишени от възможност за участие в конкурс за заемането им. По този начин се създава привилегия на определена категория магистрати и ограничение на правата на друга, което по същество води до нарушение на равенството пред закона, основано на обществено положение - критерий, по който Конституцията забранява да се въвеждат ограничения на правата на гражданите.

Припомняме, на 15 септември президентът Румен Радев наложи вето на кариерните бонуси на магистратите от ВСС.

Съветникът на държавния глава по правните въпроси - Иванка Иванова, заяви, че магистратите трябвало да се повишават заради заслуги, а не заради това, че са членове на ВСС.

В края на септември обаче правната комисия отхвърли ветото на президента.