Състав на Върховния административен съд отмени текстове, свързани с конкурсите на магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт. 

Това съобщиха от пресцентъра на съда. 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. То влиза в сила след обнародването му в Държавен вестник.

Става въпрос за Параграф 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба №1 от 09.02.2017г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, приета с решение на Пленума на Висш съдебен съвет по протокол №5 от 09.02.2017г., и обнародвана в ДВ - бр.17 от 21.02.2017 година. 

С нея възможността за назначаване на освободена длъжност в орган на съдебната власт на следващия по ред кандидат в конкурса за повишаване или преместване, получил крайна оценка в конкурсната процедура не по-ниска от много добър "5.00", в 9-месечен срок от приключване на предходната конкурсна процедура, се разширява незаконосъобразно чрез прилагането й по отношение на всички конкурси, приключили по досегашния ред.

Административното дело срещу Параграф 6 стана причина във ВАС да бъдат спрени други 22 дела на съдии.

Припомня се, че административно дело № 8592 от 2017 г. бе образувано по жалба на физическо лице (съдия). Оспорената разпоредба даваше право на съдиите, участвали в конкурси за повишаване по реда на ЗСВ преди промените от 2016 г., да бъдат повишени в 9-месечен срок от тяхното приключване, каквото е изискването пък на новия чл. 193, ал. 6 от съдебния закон.

Касационното решение бе постановено след като Конституционния съд се признесе по искане на друг петчленен състав от ВАС за обявяване на противоконституционност на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт. Решението е съобразено с мотивите на решението на Конституционния съд.