Върховния административен съд (ВАС) отмени текстове от Наредба № Н-18, съобщиха от АИКБ. Наредбата е за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. Отменят се всички непроменени след завеждане на делото оспорени части на Наредба Н-18.

Делото е образувано против три наредби за промени на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, обнародвани съответно в ДВ, бр. 80/28.09.2018 г., ДВ, бр. 10/01.02.2019 г. и ДВ, бр. 26/29.03.2019 г.

Според ВАС при приемането на измененията в Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Те са достатъчно основание за тяхната незаконосъобразност, както и че същите водят и до нарушение на материалния закон.

Със своето решение ВАС констатира нарушения на ЗНА (чл. 28 и чл. 26), АПК (чл. 77) и чл. 6, § 1 от Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския Парламент и на Съвета от 9 септември 2015 година, установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество, като:

  • липса на обосновка в докладите и мотивите за финансовите и други средства за прилагане на новата уредба;
  • липса на анализ за съответствие с правото на Европейския съюз;
  • не е налице обсъждане на Портала за обществени консултации във връзка с направените предложения, становища и възражения - същото е направено само формално;
  • нарушени са сроковете от тридесет дни за предложения и становища по проектите, след публикуване за обществени консултации;
  • нарушено е и правото на ЕС, тъй като след постъпили уведомления (нотификации) за промени в законовите уредби, касаещи интересите и правата на дружества от целия ЕС, не са спазени тримесечните срокове за отправяне на възражения, преди публикуването на измененията в технически регламенти.

Заради тези нарушения всички непроменени след завеждане на делото оспорени части на Наредба Н-18 се отменят.

От АИКБ се питат кога ще се преработят всички оспорени текстове, така че те да станат логически обвързани, технически и административно изпълними. Промените следва да се направят при недопускане на нарушения.

От работодателската организация апелират за пълна прозрачност на вземането на решения за промяна в бъдеще на този така съществен и печално известен административен акт. Участниците в процеса по предложения за всички бъдещи изменения трябва да осигурят необходимия баланс между интересите на фиска и правото на българския бизнес за работа в нормална, предвидима среда и липса на възможности за административен произвол.