Върховен административен съд (ВАС) окончателно потвърди правото на Антикорупционен фонд ("АКФ") на достъп до документация на Държавен Фонд "Земеделие" (ДФЗ), свързана с одобрение на заявленията за финансово подпомагане.

Предмет на приключилия съдебен спор е решение от 27 октомври 2017 г. на ДФЗ, с което се отказва предоставяне на поискана от АКФ информация от Държавен Фонд "Земеделие".

Мотивите за отказ бяха, че информацията не е свързана с обществения живот на България и тя няма да помогне на АКФ за съставяне на мнение относно дейността на фонд "Земеделие".

Решението за отказ беше обжалвано от АКФ пред Административен съд - София, който потвърди, че в случая се касае именно за обществена информация и заявителят има право на достъп до нея.

ДФ "Земеделие" обжалва решението на АССГ пред ВАС и с решение от 8 май тази година съдебният спор приключи окончателно в полза на АКФ без право на последващо обжалване.

От ВАС потвърждават незаконосъборазността на решението на ДФ "Земеделие", както и че "начинът на изразходване на публични финанси е информация, която е в състояние да формира у гражданите мнение за работата на съответната институция".

От Антикорупционния фонд подчертават, че тази информация е с висок обществен интерес и огласяването ѝ дава възможност за преценка законосъобразността на решенията на ДФЗ.