Тричленен състав на Върховния административен съд - ВАС установи конфликт на интереси при кмета на община Ботевград Иван Гавалюгов.

ВАС потвърждава решение № РС-172-17-006 от 23.01.2019 г. на КПКОНПИ, Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Решението на ВАС е окончателно по административно дело № 9250 от 2019 г. и с него се отменя решение № 877 от 02.07.2019 г. на Административен съд - София област.