Висшият адвокатски съвет изрази в декларация загриженост по казуса с принудителното връщане на турски граждани, извършвано от български органи на изпълнителната власт в нарушение на законоустановения ред.

Адвокатският съвет посочва и че липсва официално становище на българското правителството.

От адвокатския съвет напомнят, че принудителното връщане на чужди граждани без ясни правни основания крие реален риск за нарушаване на чл. 3 на ратифицираната от Република България Конвенция за защита правата на човека и основните свободи.

В тази разпоредба се съдържа абсолютната забрана за нечовешко и унизително отнасяне и изтезания.

Това означава, че българските власти са длъжни не само да се въздържат от такива действия, но и да не предават лица, намиращи се на територията на нашата страна, на държави, в които тези лица биха били застрашени от нечовешко и унизително отнасяне.

В правовите държави с реално разделение на властите принципът за върховенство на закона налага казусите, поставящи пред властите тежки етични и правни дилеми, да бъдат решавани единствено и само от съд, напомнят от Висшия адвокатски съвет и заявяват:

Само независим и безпристрастен съд би могъл, след обективна преценка на фактите и упражнено право на защита на засегнатите лица, да се ориентира в сложната юридическа йерархия на нормативните актове, регулиращи тези правоотношения.

От Висшия адвокатски съвет припомнят, че в правовата държава дилемата "права или сигурност" не съществува.

Върховенството на закона и спазването на правата на човека от всички власти са единствена гаранция за индивидуалната и обществена сигурност.