Магистратите от ВКС отклониха искане на главния прокурор Сотир Цацаров, който иска отговор на въпрос за пределите на доказване на прекия умисъл и специалната цел като елементи на субективната страна на престъпните състави по чл. 282 от НК (престъпления по служба), съобщиха от ВКС.

"С определение от 06.02. 2018 г. по т. д. № 7/2017 г. Общото събрание на Наказателната колегия (ОСНК) на Върховния касационен съд (ВКС) отклонява като недопустимо искането на главния прокурор за даване на отговор на въпроса: "Какви са пределите на доказване на прекия умисъл и специалната цел, като елементи на субективната страна на престъпните състави по чл. 282 НК?", е въпросът на Цацаров.

Върховните съдии приемат, че искането на главния прокурор трябва да се отклони, а образуваното дело - да бъде прекратено.

В мотивите на определението пише: "Прегледът на обобщената в случая съдебна практика показва, че е общо становището на съдилищата, че специалната цел по чл. 282 от НК трябва да бъде доказана, като в едни случаи доказателства за нея действително са извеждани от самата конкретика на фактите относно несъобразеното с длъжността поведение, а в други случаи (преобладаващата част) съдебната преценка е правена след съпоставка на фактите относно противодлъжностното поведение с други от установените по делото факти.
Констатираното от вносителя противоречие е само привидно, доколкото различният подход при доказването на субективните елементи от поведението на дееца е манифестиран от съдебните състави при различни от фактическа страна казуси, като съответно е подчинен и е обусловен от строгата специфика на всеки конкретен казус".

Според магистратите внесеното искане не третира правен въпрос. Формулираният в него въпрос и съпътстващите го аргументи в същността си са ориентирани не към преодоляване на противоречиви съдебни разрешения по едни и същи правни въпроси, а насочват към третиране на фактическата страна от общата задача на наказателния процес по чл. 1, ал. 1 НПК, свързана с доказването, доколкото понятието "предели на доказване" е тясно свързано с една от основните процесуални категории на доказването - неговия предмет" - категорични са върховните съдии.

От ВКС са категорични, че въпросът на главния прокурор може да има тълкуване на казуса, но не и абстрактно тълкуване.