Депутатите приеха на първо четене Закона за адвокатурата. С него се създава правна възможност за упражняване на адвокатска дейност чрез еднолично адвокатско дружество. С подкрепата на законодателните предложения ще се осигури правото на всеки адвокат да избере дали да упражнява адвокатска професия като физическо лице и да облага доходите си по реда на Закона за данъците върху доходите на физически лица, или да упражнява професията си чрез еднолично адвокатско дружество, като по този начин ще може да се възползва от данъчния режим за облагане на приходите от адвокатска дейност по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

При облагане на приходите по ЗКПО всички реално извършени разходи за дейността на адвоката може да бъдат приспаднати от приходите от дейността, без съществуващото ограничение за нормативно-признатите разходи по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Със законопроекта се предлага и отпадане на забраната за адвокат да бъде управител в търговско дружество, както и изпълнителен директор на акционерно дружество. Тази промяна е продиктувана както от предложените с този законопроект промени, така и от развитието на обществените отношения и уеднаквяване на разпоредбите на Закона за адвокатурата със съществуващата уредба в голяма част от държавите от Европейския съюз.