Със заповед на министъра на околната среда и водите в оставка Борислав Сандов е обявена нова защитена местност - "Река Лом".

Целта е опазване на реката и прилежащите ѝ площи, подобряване на хидроморфологичното ѝ състояние, възстановяване на екологичната речна екосистема и поддържане на местообитанията на видове с висока консервационна значимост. Това са основно няколко вида риби, сред които: голям щипок (Cobitis elongata), балкански щипок (Sabanejewia balcanica), гулеш (Barbatula barbatula), малка кротушка (Romanogobio uranocopus), балканска кротушка (Romanogobio kesslerii), горчивка (Rodeus amarus), черна мряна (Gobio cf. obtusirostris). Предвижда се поставянето на територията под защита да спомогне и за опазването на овалната речна мида (Unio crassus) и речния рак (Astacus astacus).

Новата защитена местност се характеризира и със забележителни ландшафти, включително постигнати в резултат на хармонично съжителство на човека и природата, съобщиха от МОСВ.

Местността „Есетрите - Ветрен” на река Дунав е обявена за защитена

Местността „Есетрите - Ветрен” на река Дунав е обявена за защитена

Целта е опазването на местообитанията на критично застрашени видове риби

Тя се намира в землищата на селата Трайково и Сталийска махала (в община Лом), Василовци, Дондуково, Крива бара, Княжева махала и Дъбова махала (община Брусарци), Аспарухово (община Медковец), Динково, Тополовец, Дреновец, Бело поле, Дражинци, Плешивец и Ружинци (община Ружинци), както и в землището на Яньовец (община Димово). Общата площ на защитената местност е близо 3753 декара.

В съответствие със Закона за защитените територии, в границите на "Река Лом" се забранява изграждането на съоръжения, които ще пречат за миграцията на рибите и другите водни организми. Забранено е също строителството на ВЕЦ и развиването на дейности, които водят до залпово изпускане на води и рязка промяна на температурата на водата. Влизат в сила и забраните за търсене и добив на подземни богатства и инертни материали, движение на МПС, миене на селскостопанска техника във водните течения и замърсяване с отпадъци. Недопустимо е извършването на сеч, увреждането на естествената речна растителност и унищожаването на хидроморфологични елементи като меандри, острови, ръкави, пясъчни и чакълести коси, речни брегове.

РИОСВ-Монтана трябва да се заеме с отразяването на защитената територия в кадастралната карта и регистрите на съответните землища в срок до една година от влизането в сила на заповедта на Сандов. Защитената местност се вписва и в Държавния регистър на защитените територии.