Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2017 г. е 1 084 лв., за ноември - 1 078 лв., и за декември - 1 123 лева. Това сочат предварителни данни на Националния статистически институт. През четвъртото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата e 1 095 лв. и се увеличава спрямо третото тримесечие на 2017 г. с 5.6%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са "Образование" - с 19.2%, "Операции с недвижими имоти" - със 7.7%, и "Други дейности" - с 6.2%.

Снимка 339951

Източник: НСИ

През четвъртото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата нараства с 10.6% спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Образование" - с 18.5%, "Други дейности" - с 14.5%, и "Административни и спомагателни дейности" - с 14.4%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на 2017 г. са "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения" - 2 448 лева; "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 1 808 лева; "Финансови и застрахователни дейности" - 1 783 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности: "Хотелиерство и ресторантьорство" - 647 лева; "Други дейности" - 789 лева; "Строителство" - 847 лева.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 10.2%, а в частния - с 10.8%.

Снимка 339953

Източник: НСИ

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2017 г. намаляват с 34.0 хил., или с 1.5%, спрямо края на септември 2017 г., като достигат 2.28 милиона. 

Спрямо края на третото тримесечие на 2017 г. най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности "Селско, горско и рибно стопанство" - с 12.1%, "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 12.0%, и "Операции с недвижими имоти" - с 5.1%.

Най-сериозен ръст на наетите пък е регистриран дейност "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - с 1.9%.

Най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Преработваща промишленост" и "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" - съответно 22.2 и 17.3%.

В края на декември 2017 г. в сравнение същия период за 2016 г. наетите лица се увеличават с 5.4 хил., или с 0.2%. Най-голямо увеличение е в икономическите дейности "Административни и спомагателни дейности" - с 3.2 хил., и "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 2.2 хил., а най-голямо намаление - в "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - с 2.9 хиляди. И в процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности "Административни и спомагателни дейности" - с 2.8%, и "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 2.1%, докато най-голямо намаление е регистрирано в "Операции с недвижими имоти" - с 2.8%.