През второто тримесечие на 2018 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.4% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.8% спрямо първото тримесечие на 2018 г.
Това сочат сезонно изгладените данни на Националния статистически институт (НСИ) относно брутния вътрешен продукт през месеците април, май и юни 2018 година.

Според експресните оценки на НСИ за второто тримесечие на 2018 г. БВП в номинално изражение достига 26 047 млн. лева.

Снимка 373250

Източник: нси

Реализираната добавена стойност през второто тримесечие на 2018 г. е 22 445 млн. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (79.0%), което в стойностно изражение възлиза на 20 586 млн. лева. През второто тримесечие на 2018 г. бруто капиталообразуването е 6 009 млн. лв. и заема 23.1% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

Снимка 373251

Източник: нси

Спрямо тримесечните изменения на БВП през април, май и юни 2018 г. спрямо първото тримесечие на същата година БВП по сезонно изгладени данни се увеличава с 0.8%. За същия период брутната добавена стойност нараства с 0.6%.

Снимка 373249

Източник: нси