Управителният съвет на фонд „Земеделие" одобри минимална помощ de minimis за пчеларите в размер на 3 236 804 лева. Субсидията е до 15 лв. на пчелно семейство, а точният размер на помощта ще бъде определен след приключването на приема на заявления.

Земеделските производители, които отглеждат пчелни семейства, могат да подават заявления от 25 юни до 6 юли 2012 г. във всички областни дирекции на фонд „Земеделие".

Финансовата помощ е предназначена за физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по наредбата за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители за 2012 г.

Основно изискване е кандидатите да са регистрирани до 25 март 2012 г. и пчелините, които притежават, да са регистрирани като животновъден обект по наредбата за регистрация и идентификация на пчелните семейства или по чл.137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

По схемата de minimis един пчелар може да получи безвъзмездна финансова помощ в размер до левовата равностойност на 7 500 евро за период от трите последни данъчни години (2010 - 2012).

Срокът за договаряне на средствата е 20 юли, a субсидиите ще се изплащат до 26 юли.