7.3% от потреблението на ток през 2008 г. е от възобновяеми енергийни източници. Това се посочва в доклад на министъра на икономиката и енергетиката Петър Димитров.

През 2010 година 11% от брутното вътрешно потребление на електроенергия трябва да е от ВЕИ, както посочено и в договора за присъединяването ни към ЕС.

През миналата година около 96% от еленергията от ВЕИ е произведена във водноелектрически централи.
В експлоатация е въведен и първият ветроенергиен парк с инсталирана мощност от 35 мегавата.

Към електроенергийната система са присъединени и няколко малки фотоволтаични електрически централи с мощност 87 kW, се посочва още в доклада на Петър Димитров.

Очаква се през следващите години производството на електричество от ВЕИ да нараства.

През 2010 година в експлоатация трябва да бъде въведен Хидровъзел "Цанков камък". Неговата инсталирана мощност е 80 MW, а очакваното средногодишно производство ще бъде 158 GWh.