Брутният вътрешен продукт през второто тримесечие на 2020 г. е 27 395 млн. лв. по текущи цени. Това показват данните на Националния статистически институт.

Преизчислен в евро БВП е съответно 14 007 млн., като на човек от населението се падат 2 016 евро.

Отчита се спад от 8.5% на БВП през второто тримесечие на 2020 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2019 г. и понижение от 10% спрямо първото тримесечие на тази година.

Произведеният брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2020 г. възлиза на 27 395 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 3 944 лв. от стойностния обем на показателя. БВП възлиза на 15 430 млн. долара и съответно на 2 221 долара на човек от населението.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през второто тримесечие на годината е 23 848 млн. лв. по текущи цени.

През второто тримесечие на 2020 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката увеличава равнището си спрямо същото тримесечие на предходната година с 0.1%. Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 2.1% до 28.4%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в най-големият сектор на икономиката - този на услугите, намалява до ниво от 68% при 70.2% през съответния период на предходната година.

За крайно потребление през второто тримесечие на 2020 г. се изразходват 78.7% от произведения БВП. Инвестициите формират 18.9% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

През второто тримесечие на 2020 г. БВП спада спрямо предходното тримесечие с 10%. Брутната добавена стойност в икономиката намалява с 8.9%.

За второто тримесечие на 2020 г. крайното потребление намалява с 2.1%, а бруто капиталообразуването се понижава със 7.9%. Износът на стоки и услуги понижава равнището си спрямо предходното тримесечие според сезонно изгладените данни с 22.1%, а вносът на стоки и услуги - с 20.4%.

През второто тримесечие на 2020 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се понижава със 7.6%. Спадът на брутната добавена стойност се определя от регистрираното намаление при: Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - 17.7%, Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинствата като работодатели; недиференцирани дейности на домакинствата по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби - 4.7%, Операции с недвижими имоти - 3.0%, Добивна промишленост; преработваща промишленост, производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване - 2.8%, и Селско, горско и рибно стопанство - 0.8%.

Относно компонентите на крайното използване влияние за регистрирания икономически спад имат индивидуалното потребление - с намаление от 0.2%, и бруто капиталообразуването - с понижение от 14.1%. Износът на стоки и услуги намалява с 19%, а вносът на стоки и услуги - с 19.1%.