Европейската централна банка официално съобщи, че от 13 юли България става част от валутно-обменния механизъм ERM II с курс 1.95583 лева за 1 евро.

В съобщението пише следното: "По искане на българските власти, финансовите министри на държавите-членки на Еврозоната от Европейския съюз, президента на Европейската централна банка и финансовите министри и управителите на централните банки на Дания и България решиха по взаимно съгласие да включат българския лев в механизма за обменни курсове (ERM II). Централният курс на българския лев е определен на 1 евро = 1.95583 лева. Стандартната лента на колебание плюс или минус 15 процента ще се наблюдава около централното ниво на лева.

В същото време, след внимателна оценка на целесъобразността и устойчивостта на валутния борд на България, беше прието, че България се присъединява към механизма на валутния курс със съществуващото си споразумение за валутен борд, като едностранно задължение, като по този начин няма допълнителни задължения по ЕЦБ.

И в Банковия съюз на ЕС банките фалират

И в Банковия съюз на ЕС банките фалират

Банковият съюз имунизира срещу банкови фалити, а единният механизъм за преструктуриране досега е отказвал подкрепа

Споразумението за участие на лева в ERM II се основава, inter alia, на ангажимента на България да се присъедини едновременно към банковия съюз и ERM II и на изпълнението от българските власти на набор от мерки, описани в писмото им за намерение от дата 29 юни 2018 г., които са изключително важни за плавен преход към и участие в ERM II. Тези мерки се отнасят до следните шест области на политиката: банков надзор, макропруденциална рамка, надзор на небанковия финансов сектор, рамката за борба с изпирането на пари, рамката на несъстоятелността и управлението на държавните предприятия.

Страните по ERM II приветстват положителната оценка на изпълнението на тези ангажименти от Европейската централна банка и Европейската комисия. Европейската централна банка също обяви днес установяването на тясно сътрудничество с Българска народна банка.

Споразумението за участие на българския лев в ERM II е допълнително придружено от твърд ангажимент на българските власти да следват стабилни икономически политики с цел запазване на икономическата и финансова стабилност и постигане на висока степен на устойчиво икономическо сближаване. Българските власти поеха ангажимент да прилагат конкретни политически мерки по отношение на небанковия финансов сектор, държавните предприятия, рамката на несъстоятелността и рамката за борба с изпирането на пари. България ще продължи да прилага мащабните реформи, проведени в съдебната система и в борбата с корупцията и организираната престъпност в България, предвид тяхното значение за стабилността и целостта на финансовата система".

ЕК приветства България и Хърватия за ERM II

ЕК приветства България и Хърватия за ERM II

С това решение се признават важните икономически реформи, предприети от двете държави

В същото време Европейския банков надзор официално съобщи, че приема България в банковия съюз на ЕС по механизма за тясно сътрудничество.

Прекият надзор над българските значими кредитни институции ще започне на 1 октомври 2020 г., след приключване на процеса на оценка на значимостта.

Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) прие решение за установяване на тясно сътрудничество с Българската народна банка, след като бяха изпълнени необходимите надзорни и законодателни предпоставки.

Успоредно с това днес бе обявено включването на българския лев във валутния механизъм II. Заедно тези две стъпки подготвят условията за бъдещото членство на България в еврозоната. Решението относно тясното сътрудничество ще влезе в сила 14 дни след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Показателите на банковия сектор се свиват по всички направления

Показателите на банковия сектор се свиват по всички направления

За година печалбата на банките се сринала с 37.5%

От 1 октомври 2020 г. ЕЦБ ще отговаря за прекия надзор над значимите кредитни институции в Република България и за общите процедури за всички поднадзорни лица, както и за наблюдението над по-малко значимите кредитни институции. Междувременно ЕЦБ ще извърши оценка, с която ще определи кои банки изпълняват критериите за класифициране като значими институции.

Банковият надзор в ЕЦБ и Българската народна банка предприемат подготвителни действия, за да осигурят безпрепятствен преход към новия надзорен режим.

"Много се радваме да посрещнем България в единния надзорен механизъм и в семейството на банковия надзор в ЕЦБ," заяви Андреа Енрия, председател на Надзорния съвет на ЕЦБ. "Това бележи важен етап в историята на банковия съюз, тъй като обхватът му се разширява отвъд държавите членки на еврозоната."

Правителството подготвя България да си плаща за Банковия съюз на ЕС

Правителството подготвя България да си плаща за Банковия съюз на ЕС

Ясно е, че за участието си в Банковия съюз ще си плащаме и то немалко пари

Българската народна банка ще има свой представител в Надзорния съвет на ЕЦБ, със същите права и задължения като всички останали членове, включително право на глас.