През 2017 г. икономически активните лица на възраст 15-64 навършени години са 3 277.5 хил., или 71,3% от населението на същата възраст. В сравнение с 2016 г. коефициентът на икономическа активност (15 - 64 навършени години) се увеличава с 2,6 процентни пункта.

Безработните лица са 206,9 хил., от които 114,2 хил. са мъже и 92,8 хил. - жени. В сравнение с 2016 г. броят на безработните лица намалява с 16,3%.

Общият брой на заетите лица e 3 150.3 хил., или 51,9% от населението на 15 и повече навършени години.

Заетите лица на възраст 15-64 навършени години са 3 073.4 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 66,9%, съответно 70,6% за мъжете и 63,1% за жените.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20-64 навършени години е 71,3%, или с 3,6 процентни пункта по-висок в сравнение с 2016 година. При мъжете коефициентът на заетост за тази възрастова група се увеличава с 4 процентни пункта, а при жените - с 3,3 процентни пункта, като достига съответно 75,3 и 67,3%.

Снимка 345484

Източник: НСИ

Коефициентът на заетост за възрастовата група 55-64 навършени години е 58,2%. В сравнение с 2016 г. той отбелязва нарастване с 3,7 процентни пункта - с 4,2 процентни пункта при мъжете и с 3,3 пункта при жените.

Безработните лица са 206,9 хил., от които 114,2 хил. са мъже и 92,8 хил. - жени. В сравнение с 2016 г. броят на безработните лица намалява с 16,3%.

Коефициентът на безработица намалява с 1,4 процентни пункта в сравнение с 2016 г. и достига 6,2%. За същия период коефициентът на безработица при мъжете намалява с 1,7 процентни пункта, а при жените - с 1,1 процентни пункта, като достига съответно 6,4 и 5,9%.

Снимка 345483

Източник: НСИ

Коефициентът на безработица за възрастовата група 15-24 навършени години е 12,9%, а за възрастовата група 15-29 навършени години - 9,9%. В сравнение с 2016 г. тези коефициенти намаляват съответно с 4,3 и 2,3 процентни пункта.

Продължително безработни (от една или повече години) са 113,8 хил., или 55% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 3,4% - съответно 3,6% за мъжете и 3,2% за жените.

Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 317.7 хил., от които 569.8 хил. са мъже и 747.9 хил. - жени. Коефициентът на икономическа неактивност (15-64 навършени години) е 28,7% - съответно 24,6% за мъжете и 32,9% за жените.

Броят на обезкуражените лица на възраст 15-64 навършени години е 112.2 хиляди.

Относителният дял на рано напусналите образование и обучение от населението на 18-24 навършени години е 12,7%.

Относителният дял на завършилите висше образование от населението на възраст 30-34 навършени години е 32,8%.