Подобряване на икономическата ситуация в страната през февруари 2023 г. отчита Националният статистически институт (НСИ). Общият показател на бизнес климата се повишава с 1.4 пункта спрямо предходния месец. Подобрение на показателя се наблюдава в промишлеността, строителството и сектора на услугите, а в търговията на дребно се запазва нивото от януари.

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" нараства с 1.3 пункта заради подобрените очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Те отчитат известно увеличение на осигуреността на производството с поръчки през последния месец, което е съпроводено и с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

Основните проблеми в бранша продължават да са свързани с несигурната икономическа среда и недостига на работна сила, посочени съответно от 56.4 и 31.4% от предприятията.

Снимка 608449

Източник: НСИ

17.1% от мениджърите да очакват продажните цени в сектора да се увеличат през следващите три месеца.

През февруари съставният показател "бизнес климат в строителството" се увеличава с 1 пункт, което се дължи на по-благоприятните очаквания на строителните предприемачи за следващите шест месеца. Същевременно и прогнозите им относно строителната активност през следващите три месеца са оптимистични.

Несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостигът на работна сила остават най-сериозните пречки в строителството, като спрямо януари се отчита засилване на негативното влияние на първия и третия фактор.

Снимка 608450

Източник: НСИ

31.9% от мениджърите предвиждат цени в строителството да се повишат през следващите три месеца.

Бизнес климатът в търговията на дребно запазва равнището си от миналия месец. Очакванията на търговците на дребно за бизнес състоянието през следващите шест месеца остават оптимистични. Прогнозите им за обема на продажбите и за поръчките към доставчиците през следващите три месеца се подобряват.

Основните проблеми за търговците продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене, макар през последния месец да се регистрира намаление на отрицателното им въздействие.

Снимка 608451

Източник: НСИ

30.2% от търговците на дребно очакват продажните цени да се увеличат през следващите три месеца.

През февруари показателят "бизнес климат в сектора на услугите" нараства с 3.1 пункта. Оценките на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията са благоприятни, като и очакванията им за състоянието на предприятията в следващите шест месеца са оптимистични. Позитивни са и прогнозите им относно търсенето на услуги през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда остава основното затруднение за дейността на предприятията, като в сравнение с предходния месец се отчита понижение на негативното ѝ влияние. На второ и на трето място са конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила.

Снимка 608452

Източник: НСИ

Относно продажните цени в сектора 20.5% от мениджърите прогнозират те да се повишат през следващите три месеца.

Същевременно общият индекс на цените на производител по данни за януари 2023 г. се понижава с 2.2% спрямо последния месец на миналата година. Значително намаление е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 8.3%, докато увеличение се наблюдава в добивната промишленост - с 3.2%, и в преработващата промишленост - с 1.1%.

По-високи цени в преработващата промишленост са регистрирани при: ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 2.6%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 2.3%, производството на електрически съоръжения - с 2.1%. По-ниски цени са отчетени при: производството на химични продукти - с 0.6%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 0.5%.

Общият индекс на цените на производител нараства с 16.8% през януари 2023 г. в сравнение със същия месец на 2022 година. Ръст на цените е регистриран при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 21.7%, преработващата промишленост - с 14.4%, и в добивната промишленост - с 10.7%.

В преработващата промишленост значително повишение на цените се наблюдава при: производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 27.0%, производството на хранителни продукти - с 25.0%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло, както и производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - по 22.1%. Намаление е отчетено при производството на основни метали - с 2.0%.

Снимка 608453

Източник: НСИ

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар намалява с 4.2% през януари 2023 г. спрямо предходния месец. Спад се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 9.7%, а увеличение е отчетено в добивната промишленост - с 3.6%, и в преработващата промишленост - с 1.2%.

Снимка 608454

Източник: НСИ

Повишение на цените на производител в преработващата промишленост е регистрирано при: обработката на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 3.7%, ремонт и инсталиране на машини и оборудване - с 3.6%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 2.9%. По-ниски цени са отчетени при производството на химични продукти - с 1.2%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар нараства с 19.1% през януари 2023 г. в сравнение със същия месец на 2022 година. Ръст на цените е регистриран при: преработващата промишленост - с 19.5%, производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 18.9%, и добивната промишленост - с 13.4%.

Спрямо януари 2022 г. съществено увеличение на цените в преработващата промишленост е отчетено при: производството на дървен материал и изделия от него, без мебели, и при производството на изделия от други неметални минерални суровини - по 31.4%, производството на хранителни продукти - с 25.8%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 24.5%, производството на мебели - с 23.5%.

Индексът на цените на производител на международния пазар се увеличава с 1.8% през януари 2023 г. спрямо предходния месец, а спрямо януари 2022 г. - с 12.6%.