Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепя законовото уреждане на принципа „замърсителят плаща” като система на променлива ставка и основа в зависимост от обема или теглото на генерираните отпадъци.

От Асоциацията посочват, че  вече години наред отстояват въвеждането му като силен мотив за гражданите и бизнеса да намалят количеството на генерираните отпадъци, а същевременно за местната власт да съобрази разходите по събиране, транспортиране и третиране на отпадъците с реално извършени услуги.

В позиция, разпратена и до медиите, АИКБ подкрепят законовите промени, предложени от Министерство на финансите в Закона за местните данъци и такси. Според тях Министерският съвет съвместно с Националното сдружение на общините в Република България следва да разработи методика за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци, и да внесе в Народното събрание проект за изменение на чл. 66 и чл. 67 от закона.

Всичко това е в пълно съответствие с общностното право - Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви, съгласно която принципът „замърсителят плаща“ е прогласен като основен, съвместно с разходоориентираността при определяне размера на ТБО.

Според АИКБ предложението таксата за битови отпадъци да се състои от общо три обособени услуги (чл. 62), както и обвързването на извършването им от общината с дължимостта на таксата е удачно. Определянето на разходите, допустими при формиране на размера на таксата, също намираме за положително.

По този начин ще се препятства възможността чрез ТБО да се заплащат дейности и услуги, които нямат отношение към формирането й. Така чрез таксата на практика ще се заплащат реалните разходи по извършване на услугите, което същевременно е основание за определяне на справедлив размер на ТБО.
От друга страна, ясното определяне на дейностите по предоставяне на услугите (чл. 66) дават възможност общинският съвет с решението си за одобряване на план-сметката да се съобрази в максимална степен с конкретните специфики на дейностите в съответната община.

В заключение Асоциацията на индустриалния капитал в България разчита, че предлаганият проект ще бъде приоритетно приет от отговорните институции, в различие от практиката в последните години (ежегодно да се отлага установяването на трайно и адекватно решение), като по този начин ще се постигне отговорно и справедливо разрешение на проблеми, чието преодоляване изисква воля за съвременно законодателство, съответстващо на европейските норми.