3 173 200 души е общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години през третото тримесечие на годината. Това става ясно от данните на Националния статистически институт.

От тях 1 703 000 са мъже и 1 470 200 - жени.

Спрямо третото тримесечие на 2019 г. броят на заетите лица намалява с 3.8%. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече години е 53.5%, като при мъжете този дял е 59.9%, а при жените - 47.6%.

През третото тримесечие на 2020 г. 1 995 100 души, или 62.9%, са в сектора на услугите, 948 500 (29.9%) - в индустрията, и 229 600 (7.2%) - в селското, горското и рибното стопанство.

От всички заети 3.6% (114 900) са работодатели, 6.9% (219 600) - самостоятелно заети лица (без наети), 88.8% (2 818 100) - наети лица, и 0.6% (20 600) - неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 2 139 600 (75.9%) работят в частния сектор, а 678 500 (24.1%) - в обществения.

Броят на наетите лица с временна работа e 128 500, или 4.6% от всички наети лица.

Заетите на възраст 15 - 64 години са 3 072 800. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 69.6% (73.6% за мъжете и 65.6% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 години е 39.7% (44.5% за мъжете и 34.7% за жените), а този за населението на възраст 20 - 64 години е 74.6%, съответно 78.9% за мъжете и 70.3% за жените.

17 лв. на ден обезщетение за безработица, иска КНСБ

17 лв. на ден обезщетение за безработица, иска КНСБ

Пламен Димитров настоява и за 20% увеличение на заплатите в общинските администрации

Спрямо третото тримесечие на 2019 г. коефициентът на заетост (20 - 64 навършени години) се понижава с 1.7%, като намалението при мъжете е с 2% , а при жените - с 1.4%.

Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 612 200, или 65% от населението в същата възрастова група (70.9% от мъжете и 59.5% от жените).

73.2% е коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 години. В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. той намалява с 1%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години пък намалява с 1.8% спрямо същото тримесечие на 2019 г. и достига 69.6%.

Коефициентът на безработица е 4.8%, или с 1.1% по-висок в сравнение с третото тримесечие на 2019 година.

Обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години са 58 600, или 5% от икономически неактивните лица в същата възрастова група.

През третото тримесечие на 2020 г. броят на безработните лица е 160 400, от които 95 400 (59.5%) са мъже и 65 000 (40.5%) - жени.

Коефициентът на безработица е 4.8%, съответно 5.3% за мъжете и 4.2% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. коефициентът на безработица се увеличава с 1.1%, като увеличението при мъжете и жените е съответно с 1.5 и 0.8%.

Увеличават на 12 лв. минималното обезщетение за безработица

Увеличават на 12 лв. минималното обезщетение за безработица

От 1 октомври

18.5% от всички безработни лица са с висше образование, 46.9% - със средно, и 34.6% - с основно или по-ниско образование. В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. е по-висок делът на безработните с висше образование (с 3.7%) и на тези със средно образование (с 2.2%) за сметка на дела на безработните с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 2.8% за висше образование, 4.1% за средно образование и 13% за основно и по-ниско образование.

Ръстът в безработицата между третото тримесечие на 2019 г. и същия период на 2020 г. се дължи на увеличения брой на безработните с продължителност на безработицата до една година - той се увеличава с 41 600 и достига 88 600 - повече от половината от общия брой на безработните. Продължително безработни (от една или повече години) са 71 700, или 44.7% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица намалява с 0.1% до 2.2% (2.4% за мъжете и 1.9% за жените).

От общия брой на безработните лица 31 100, или 19.4%, търсят първа работа.

През третото тримесечие на годината коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 години е 8.3%, като в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. е по-висок с 2.2%. При мъжете и жените коефициентът на безработица (15 - 29 навършени години) се увеличава почти еднакво, като достига съответно 9.1 и 7.1%.

Икономически неактивните лица през третото тримесечие на тази година на възраст 15 - 64 навършени години са 1 182 700. От тях 496 000 (41.9%) са мъже и 686 700 (58.1%) - жени. Делът на икономически неактивните лица от населението в тази възрастова група е 26.8%, съответно 22.2% от мъжете и 31.5% от жените.