Като изпълнители на обществената поръчка за доизграждане на автомагистрала „Хемус” са определени двама участници.

За I-ва обособена позиция това е обединение „АМ ХЕМУС ЛОТ 1“, а приетата договорна сума е в размер на 277 406 873,00 лв. без включен ДДС. Максималната договорна цена е в размер на 297 973 373,00 лв. без ДДС.

За II-ра обособена позиция избраният изпълнител е обединение „ПСТ Хемус 2“. Приетата договорна сума е в размер на 479 398 889,05 лв. без включен ДДС, а максималната договорна цена е в размер на 499 965 389,05 лв. без ДДС.

Тежкият терен оскъпявал много продължението на „Хемус”

Тежкият терен оскъпявал много продължението на „Хемус”

Павлова обясни, че цената още не е ясна

Приетата договорна сума e цената за изпълнение на всички дейности по съответната обособена позиция от обществената поръчка, поясняват от АПИ.

Максималната договорна цена е определеният горен праг по Закона за обществените поръчки, над който е невъзможно увеличение на цената по изпълнението на договора за изпълнение по съответната обособена позиция и включва провизорни суми и непредвидени разходи съгласно договора.

Участниците са определени след приемане на работата на комисията, назначена за провеждане на ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 1) по обособени позиции: I-ва обособена позиция – участък от А2 (Ябланица) до III-307 и II-ра обособена позиция – участък от III-307 до II-35“.