"Булгаргаз" ЕАД уведомява, че прогнозната цена на природния газ за І-во трим. на 2019 г. е 45,44 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

В сравнение с утвърдената за ІV-то трим. на 2018 г. цена (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), прогнозната цена за І-во трим. на 2019 г. е по-висока с 2,15 лв./MWh или 4,98%.

Увеличението се дължи на по-високите доставни цени на природния газ от внос, както и на по-високия курс на щатския долар спрямо лева.

Два варианта за образуване на цените има "Булгаргаз"

Два варианта за образуване на цените има "Булгаргаз"

Условията ще могат да бъдат предоговаряни всеки две години

Прогнозната цена на природния газ отчита влиянието на ценообразуващите фактори към 8 ноември 2018 г. и не е окончателна.

Окончателното предложение на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване цената на природния газ за І-во трим. на 2019 г. ще бъде внесено в КЕВР на 11 декември.

В съответствие с изискванията на чл.36а от Закона за енергетиката, "Булгаргаз" ЕАД, дъщерно дружество на "Български Енергиен Холдинг" ЕАД, в едномесечен срок преди подаване в КЕВР на заявлението за изменение на действащите цени за всяко тримесечие, следва да го оповести в средствата за масова информация.

Петкова обясни поскъпването на природния газ с ЕК и "Газпром"

Петкова обясни поскъпването на природния газ с ЕК и "Газпром"

Сливане на АЕЦ "Козлодуй" и ТЕЦ "Марица изток 2" не решава проблеми