Избран е изпълнителят на видеоклиповете за Българското председателство.

Фирма "ДИ ИНДЪСТРИ" ООД е определена за изпълнител на обществената поръчката с предмет: "Изработване на телевизионни, аудио и интернет клипове за популяризиране на Председателството на България на Съвета на ЕС".

Предложението на участника съответства на изискванията, посочени в техническата спецификация, а общата предложена цена за цялостно изпълнение на поръчката не надхвърля определения финансов ресурс. Общата цена за цялостно изпълнение на поръчката е в размер на 242 940.00 лева с ДДС.

Избраният изпълнител ще създаде анимирано лого и разработка на визуална идентичност; четири триминутни видеа на различни теми, а към всяко едно от тях и по пет 30-секундни клипа; 18 аудиоклипа на български и английски език с продължителност по 30 секунди; 15 видео- и анимирани интернет банери.

В поръчката е предвидено изпълнителят да създаде и оригинална музика за нуждите на Българското председателство. Режисьор на видеоклиповете ще бъде Димитър Гочев. Ръководител на екипа е Божидар Велинов, а автор и сценарист е Мирон Крумов.

Обществената поръчка беше открита с Решение № ЗОП-01-21/ 26.07.2017 г. на главния секретар на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 (МБПСЕС2018). До крайния срок за кандидатстване на 16.08.2017 г. постъпиха пет оферти от фирмите "ЕЙЧ ДИ ЧЕНЪЛ" ЕООД, "АРТ УИНАР" ЕООД, "МИРАМАР ФИЛМ" ООД, "БРАНД НЮ АЙДИЪС" ЕООД и "ДИ ИНДЪСТРИ" ООД.

След разглеждане на документите, предоставени от кандидатите, комисията взе решение да отстрани три от фирмите - "ЕЙЧ ДИ ЧЕНЪЛ" ЕООД, "АРТ УИНАР" ЕООД и "БРАНД НЮ АЙДИЪС" ЕООД, поради обстоятелството, че представеното от всяка от тях предложение за изпълнение на поръчката не съответства на изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.

До финалния етап на процедурата за отваряне на ценовите предложения бяха допуснати "МИРАМАР ФИЛМ" ООД и "ДИ ИНДЪСТРИ" ООД. Представените от двамата участника документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП съответстват на изискванията за лично състояние и критериите за подбор.

Предложението за изпълнение на обществената поръчка на участниците - "ДИ ИНДЪСТРИ" ООД и "МИРАМАР ФИЛМ" ООД съответства на изискванията, посочени в техническата спецификация на Възложителя. Ценовите предложения съответстват на изискванията на ЗОП, на изискванията на Възложителя и не надхвърлят определения финансов ресурс.

След извършена оценка на ценовите предложения и комплексна оценка на офертите на първо място е класиран участникът "ДИ ИНДЪСТРИ" ООД с 81,62 точки. На второ място е класиран участникът "МИРАМАР ФИЛМ" ООД с комплексна оценка от 68 точки.