Краткотрайните трудови договори в селското стопанство могат да се заявяват и по електронен път, според новите образци, съобщиха от Главната инспекция по труда.

Земеделските стопани и тютюнопроизводители до 24 април 2020 г. могат да генерират уникални идентификационни номера за използваните до момента нови образци на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа - за повече от един ден.

Регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители могат през интернет да заявяват по електронен път новите образци на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за повече от един ден.

Надграден е Порталът за предоставяне на трудови договори по чл. 114а от Кодекса на труда съгласно параграф 49б от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.

Това е само по време на извънредното положение, договорите за краткотрайна сезонна селскостопанска работа да се сключват за повече от един ден, и за 6 часа, освен за 4 и 8 часа, както и да не се заплащат предварително осигурителни вноски.

Не само земеделските стопани и тютюнопроизводители могат да използват трудовите договори за повече от един ден в периода на извънредното положение.

Могат да се регистрират и тютюнопроизводители, както и земеделци, които обработват насажденията и прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят, лавандула и тютюн.

По електронен път могат да се регистрират и трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за един ден и срещу предварително заплатени осигурителни вноски.

Автоматично потребителско име и парола ще получат регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, които са предоставили валиден електронен адрес и за пръв път ще ползват Портала за трудови договори.

Тези, които не са предоставили валиден електронен адрес, трябва да предоставят такъв в Инспекцията по труда, за да им бъде осигурен достъп. Предоставените до момента достъпи до портала остават валидни.

Повече информация за използването на новия образец на договорите за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, както и Ръководство на потребителя за работа с Портала е публикувана в сайта на ИА "Главна инспекция по труда", в рубриката "За работодатели и работещи", подрубрика "Трудови договори по чл. 114а" - http://www.gli.government.bg/page.php?c=82 Ръководството е публикувано и в интернет страницата на проект "Оптимизация и иновации в ИА ГИТ", в рубриката Дейност 10 - http://innovation.gli.government.bg/. При необходимост назначени по проекта помощник-инспектори могат да съдействат на земеделските стопани и тютюнопроизводителите за работа със софтуера. Проектът е финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.