Рейтинговата агенция Фич повиши кредитния рейтинг на необезпечените и неподчинени облигации на "Български Енергиен Холдинг" ЕАД до ниво "ВВ" от "ВВ-", съобщиха от БЕХ.

Рейтинговата агенция присъди рейтинг на възстановяване от "RR4" на този клас дългови инструменти. Кредитният рейтинг на Емитента (БЕХ ЕАД) в чужда и местна валута остава непроменен - на ниво "ВВ" с "положителна перспектива". Рейтингът е премахнат от "Критерий под наблюдение" (КПН).

БЕХ се похвали с повишена перспектива на кредитния си рейтинг

БЕХ се похвали с повишена перспектива на кредитния си рейтинг

Рейтинговата агенция "Фич" я оцени като позитивна

Промяната отразява прилагането на актуализирания "Критерий за възстановяване на корпоративния рейтинг и рейтинга на финансовите инструменти" (КВКРРФИ) на Фич спрямо необезпечения и неподчинен рейтинг на БЕХ, който бе поставен, заедно с корпоративния рейтинг на Емитента, в "Критерий под наблюдение" (КПН) след публикуването на актуализираните критерии на 09.04.2021 г.

Освен отбелязаната промяна в критериите, друг фактор, който благоприятства повишаването на кредитния рейтинг, е очакваното намаляване на задълженията на дъщерните дружества в структурата на БЕХ ЕАД.

От рейтинговата агенция изчисляват, че към края на 2020 г. около 40% от дълга на консолидирано ниво принадлежи на компанията-майка, а останалите 60% - на дъщерните дружества.

Очакванията са, че дългът на ниво дъщерни дружества ще се свие съответно до 50% към края на 2021 г. и до под 20% към края на 2023 г., в следствие от падежирането на предоставеното през 2016 г. държавно финансиране на НЕК ЕАД.