Рейтинговата агенция "Фич" повиши перспективата на дългосрочния кредитен рейтинг в чужда и местна валута на БЕХ ЕАД от стабилна на позитивна, запазвайки рейтинга на ниво "BB", съобщиха от холдинга.

Промяната е следствие от скорошната ревизия на перспективата на кредитния рейтинг на България от стабилна на положителна. Рейтингът на емисиите, необезпечени облигации на холдинга, остава непроменен - на ниво "ВВ-".

Кредитният рейтинг на Българския енергиен холдинг е самостоятелен кредитен профил на компанията от "b+", повдигнат с две стъпки до ниво "ВВ", отразявайки силните връзки със собственика на капитала на компанията - българската държава.

От рейтинговата агенция отчитат, че БЕХ има експозиция към въглеродно интензивни дейности чрез своята ТЕЦ, която използва лигнитни въглища. Общият производствен микс на групата обаче е диверсифициран, като по-голямата част от производството е от атомна енергия и водни източници. По тази причина според Фич проблемите, свързани с екологичното, социалното и корпоративното управление, са неутрални по отношение на кредита или имат само минимално въздействие върху него.

Fitch повиши перспективата за кредитния рейтинг на България – вече е положителна

Fitch повиши перспективата за кредитния рейтинг на България – вече е положителна

Рейтингът "BBB" е потвърден...